Xem ngày Quá Cảnh kế tiếpQuay lại Vận Hạn | Quay lại bản đồ cá nhân

Từ 28.11.2020 đến 27.11.2021


Thủy Tinh

Thay đổi cung hoàng đạo
02.12.2020Thủy Tinh di chuyển từ cung hoàng đạo Bọ Cạp sang Nhân Mã Xem bản đồ
21.12.2020Thủy Tinh di chuyển từ cung hoàng đạo Nhân Mã sang Ma Kết Xem bản đồ
09.01.2021Thủy Tinh di chuyển từ cung hoàng đạo Ma Kết sang Bảo Bình Xem bản đồ
16.03.2021Thủy Tinh di chuyển từ cung hoàng đạo Bảo Bình sang Song Ngư Xem bản đồ
04.04.2021Thủy Tinh di chuyển từ cung hoàng đạo Song Ngư sang Bạch Dương Xem bản đồ
20.04.2021Thủy Tinh di chuyển từ cung hoàng đạo Bạch Dương sang Kim Ngưu Xem bản đồ
04.05.2021Thủy Tinh di chuyển từ cung hoàng đạo Kim Ngưu sang Song Tử Xem bản đồ
12.07.2021Thủy Tinh di chuyển từ cung hoàng đạo Song Tử sang Cự Giải Xem bản đồ
28.07.2021Thủy Tinh di chuyển từ cung hoàng đạo Cự Giải sang Sư Tử Xem bản đồ
12.08.2021Thủy Tinh di chuyển từ cung hoàng đạo Sư Tử sang Xữ Nữ Xem bản đồ
30.08.2021Thủy Tinh di chuyển từ cung hoàng đạo Xữ Nữ sang Thiên Bình Xem bản đồ
06.11.2021Thủy Tinh di chuyển từ cung hoàng đạo Thiên Bình sang Bọ Cạp Xem bản đồ
25.11.2021Thủy Tinh di chuyển từ cung hoàng đạo Bọ Cạp sang Nhân Mã Xem bản đồ
Thay đổi cung nhà
07.12.2020Thủy Tinh di chuyển từ nhà số 10 sang nhà số 11Xem bản đồ
21.12.2020Thủy Tinh di chuyển từ nhà số 11 sang nhà số 12Xem bản đồ
06.01.2021Thủy Tinh di chuyển từ nhà số 12 sang nhà số 1Xem bản đồ
19.03.2021Thủy Tinh di chuyển từ nhà số 1 sang nhà số 2Xem bản đồ
10.04.2021Thủy Tinh di chuyển từ nhà số 2 sang nhà số 3Xem bản đồ
25.04.2021Thủy Tinh di chuyển từ nhà số 3 sang nhà số 4Xem bản đồ
09.05.2021Thủy Tinh di chuyển từ nhà số 4 sang nhà số 5Xem bản đồ
12.07.2021Thủy Tinh di chuyển từ nhà số 5 sang nhà số 6Xem bản đồ
26.07.2021Thủy Tinh di chuyển từ nhà số 6 sang nhà số 7Xem bản đồ
14.08.2021Thủy Tinh di chuyển từ nhà số 7 sang nhà số 8Xem bản đồ
08.09.2021Thủy Tinh di chuyển từ nhà số 8 sang nhà số 9Xem bản đồ
15.10.2021Thủy Tinh di chuyển từ nhà số 9 sang nhà số 8Xem bản đồ
22.10.2021Thủy Tinh di chuyển từ nhà số 8 sang nhà số 9Xem bản đồ
14.11.2021Thủy Tinh di chuyển từ nhà số 9 sang nhà số 10Xem bản đồ
Nghịch hành / Thuận Hành
31.01.2021Thủy Tinh bắt đầu nghịch hành tại Nhân MãXem bản đồ
21.02.2021Thủy Tinh bắt đầu thuận hành tại Nhân MãXem bản đồ
30.05.2021Thủy Tinh bắt đầu nghịch hành tại Nhân MãXem bản đồ
23.06.2021Thủy Tinh bắt đầu thuận hành tại Nhân MãXem bản đồ
27.09.2021Thủy Tinh bắt đầu nghịch hành tại Nhân MãXem bản đồ
19.10.2021Thủy Tinh bắt đầu thuận hành tại Nhân MãXem bản đồ
Hành Tinh Hồi Vị
02.12.2020Thủy Tinh Hồi vị bắt đầu tại Nhân Mã Xem bản đồ
20.12.2020Thủy Tinh Hồi vị kết thúc tại Nhân MãXem bản đồ
25.11.2021Thủy Tinh Hồi vị bắt đầu tại Nhân Mã Xem bản đồ