Tưởng Giới Thạch, sinh ngày 31 tháng 10 năm 1887 vào lúc 12:00 (Múi Giờ = GMT +8.0 hours)

Quay Lại Trước
Hành TinhKinh ĐộVị Trí Cung Nhà
Mặt Trời Q k Bọ Cạp 07° 25' 54"      9
Mặt Trăng W a Bạch Dương 29° 27' 01"      3
Thủy Tinh E l Nhân Mã 00° 46' 51"    10
Kim Tinh R h Xử Nữ 26° 02' 06"      8
Hỏa Tinh T h Xử Nữ 09° 51' 46"      8
Mộc Tinh Y k Bọ Cạp 14° 24' 53"    10
Thổ Tinh U g Sư Tử 06° 14' 17"      7
Thiên Vương Tinh I j Thiên Bình 14° 24' 32"      9
Hải Vương Tinh O s Kim Ngưu 29° 14' 46" R     4
Diêm Vương Tinh P d Song Tử 04° 30' 19" R     4
Chiron M f Cự Giải 01° 58' 44" R     6
Lilith ` a Bạch Dương 19° 07' 08"      3
La Hầu { g Sư Tử 15° 14' 09"      7
P. of Fortune < f Cự Giải 17° 12' 28"      6
Vertex m g Sư Tử 29° 19' 28"      7
Ceres C a Bạch Dương 13° 07' 26"      6
Juno B a Bạch Dương 19° 05' 09"      7
Pallas V x Bảo Bình 27° 02' 38"      1
Vesta N l Nhân Mã 14° 08' 38"    11
NhàKinh Độ
Cung Mọc z Ma Kết 25° 11' 21"
Cung Nhà 2c Song Ngư 03° 50' 02"
Cung Nhà 3a Bạch Dương 11° 15' 43"
Cung Nhà 4s Kim Ngưu 11° 58' 03"
Cung Nhà 5d Song Tử 07° 07' 55"
Cung Nhà 6f Cự Giải 00° 12' 39"
Cung Nhà 7f Cự Giải 25° 11' 21"
Cung Nhà 8h Xử Nữ 03° 50' 02"
Cung Nhà 9j Thiên Bình 11° 15' 43"
Thiên Đỉnhk Bọ Cạp 11° 58' 03"
Cung Nhà 11l Nhân Mã 07° 07' 55"
Cung Nhà 12z Ma Kết 00° 12' 39"


Hành Tinh AGóc ChiếuHành Tinh BSai Số
 
Mặt TrờiĐối góc 180° vớiMặt Trăng7.98
Mặt TrờiLục hợp 60° vớiHỏa Tinh2.43
Mặt TrờiTrùng tụ 0° vớiMộc Tinh6.98
Mặt TrờiVuông góc 90° vớiThổ Tinh1.19
Mặt TrờiNgũ chiếu 150° vớiDiêm Vương Tinh2.93
Mặt TrờiTam hợp 120° vớiChiron5.45
Mặt TrờiVuông góc 90° vớiLa Hầu7.80
Mặt TrờiTam hợp 120° vớiP. of Fortune9.78
 
Mặt TrăngĐối góc 180° vớiMặt Trời7.98
Mặt TrăngNgũ chiếu 150° vớiThủy Tinh1.33
Mặt TrăngNgũ chiếu 150° vớiKim Tinh3.42
Mặt TrăngVuông góc 90° vớiThổ Tinh6.79
Mặt TrăngLục hợp 60° vớiChiron2.53
Mặt TrăngTam hợp 120° vớiVertex0.13
 
Thủy TinhNgũ chiếu 150° vớiMặt Trăng1.33
Thủy TinhLục hợp 60° vớiKim Tinh4.75
Thủy TinhVuông góc 90° vớiHỏa Tinh9.08
Thủy TinhTam hợp 120° vớiThổ Tinh5.46
Thủy TinhĐối góc 180° vớiHải Vương Tinh1.53
Thủy TinhĐối góc 180° vớiDiêm Vương Tinh3.72
Thủy TinhNgũ chiếu 150° vớiChiron1.20
Thủy TinhVuông góc 90° vớiVertex1.46
 
Kim TinhNgũ chiếu 150° vớiMặt Trăng3.42
Kim TinhLục hợp 60° vớiThủy Tinh4.75
Kim TinhTam hợp 120° vớiHải Vương Tinh3.21
Kim TinhTam hợp 120° vớiDiêm Vương Tinh8.47
Kim TinhVuông góc 90° vớiChiron5.94
 
Hỏa TinhLục hợp 60° vớiMặt Trời2.43
Hỏa TinhVuông góc 90° vớiThủy Tinh9.08
Hỏa TinhLục hợp 60° vớiMộc Tinh4.55
Hỏa TinhVuông góc 90° vớiDiêm Vương Tinh5.36
 
Mộc TinhTrùng tụ 0° vớiMặt Trời6.98
Mộc TinhLục hợp 60° vớiHỏa Tinh4.55
Mộc TinhVuông góc 90° vớiThổ Tinh8.18
Mộc TinhVuông góc 90° vớiLa Hầu0.82
Mộc TinhTam hợp 120° vớiP. of Fortune2.79
 
Thổ TinhVuông góc 90° vớiMặt Trời1.19
Thổ TinhVuông góc 90° vớiMặt Trăng6.79
Thổ TinhTam hợp 120° vớiThủy Tinh5.46
Thổ TinhVuông góc 90° vớiMộc Tinh8.18
Thổ TinhLục hợp 60° vớiDiêm Vương Tinh1.73
 
Thiên Vương TinhTam hợp 120° vớiDiêm Vương Tinh9.90
Thiên Vương TinhĐối góc 180° vớiLilith4.71
Thiên Vương TinhLục hợp 60° vớiLa Hầu0.83
Thiên Vương TinhVuông góc 90° vớiP. of Fortune2.80
 
Hải Vương TinhĐối góc 180° vớiThủy Tinh1.53
Hải Vương TinhTam hợp 120° vớiKim Tinh3.21
Hải Vương TinhTrùng tụ 0° vớiDiêm Vương Tinh5.26
Hải Vương TinhVuông góc 90° vớiVertex0.08
 
Diêm Vương TinhNgũ chiếu 150° vớiMặt Trời2.93
Diêm Vương TinhĐối góc 180° vớiThủy Tinh3.72
Diêm Vương TinhTam hợp 120° vớiKim Tinh8.47
Diêm Vương TinhVuông góc 90° vớiHỏa Tinh5.36
Diêm Vương TinhLục hợp 60° vớiThổ Tinh1.73
Diêm Vương TinhTam hợp 120° vớiThiên Vương Tinh9.90
Diêm Vương TinhTrùng tụ 0° vớiHải Vương Tinh5.26
Diêm Vương TinhVuông góc 90° vớiVertex5.18
 
ChironTam hợp 120° vớiMặt Trời5.45
ChironLục hợp 60° vớiMặt Trăng2.53
ChironNgũ chiếu 150° vớiThủy Tinh1.20
ChironVuông góc 90° vớiKim Tinh5.94
ChironLục hợp 60° vớiVertex2.65
 
LilithĐối góc 180° vớiThiên Vương Tinh4.71
LilithTam hợp 120° vớiLa Hầu3.88
LilithVuông góc 90° vớiP. of Fortune1.91
 
La HầuVuông góc 90° vớiMặt Trời7.80
La HầuVuông góc 90° vớiMộc Tinh0.82
La HầuLục hợp 60° vớiThiên Vương Tinh0.83
La HầuTam hợp 120° vớiLilith3.88
 
P. of FortuneTam hợp 120° vớiMặt Trời9.78
P. of FortuneTam hợp 120° vớiMộc Tinh2.79
P. of FortuneVuông góc 90° vớiThiên Vương Tinh2.80
P. of FortuneVuông góc 90° vớiLilith1.91
 
VertexTam hợp 120° vớiMặt Trăng0.13
VertexVuông góc 90° vớiThủy Tinh1.46
VertexVuông góc 90° vớiHải Vương Tinh0.08
VertexVuông góc 90° vớiDiêm Vương Tinh5.18
VertexLục hợp 60° vớiChiron2.65


Quay Lại Trước

Tiếp Tục

Hướng dẫn đọc

Lá số cá nhân – Natal chart (Birth chart) hay còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như “Bản đồ sao cá nhân” , “Lá số ngày sinh”: Là một bản đồ ghi lại chính xác vị trí các hành tinh và một số tọa độ đặc biệt khác vào đúng thời điểm bạn sinh ra, phản ánh toàn bộ con người bạn. Được tạo ra từ ngày/tháng/năm/giờ sinh và địa điểm sinh chính xác đến phút và tọa độ kinh/vĩ tuyến.

Một lá số được cấu tạo bởi các thành tố chính :

- Một vòng hoàng đạo
- Một vòng cung nhà được chia làm 12 phần, đánh số từ 1>12 được gọi là 12 cung nhà (House) tượng trưng cho 12 lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Điểm bắt đầu của 1 cung nhà được gọi là Đỉnh nhà
- Các hành tinh và các điểm đặc biệt khác.

Phần Giải Thích dưới đây sẽ tập trung vào
1. Phần 1: Về Cung Mọc, Mặt Trời, Mặt Trăng và mối tương quan giữa chúng - là ba yếu tố quan trọng nhất, mang ảnh hưởng lớn nhất lên tính cách mỗi người
2. Phần 2: Các hành tinh và vị trí của chúng trong các nhà. Theo Chiêm tinh học, mỗi người chúng ta khi sinh ra và trong quá trình sống đều chịu ảnh hưởng bởi vị trí và sự di chuyển của Mặt trời, Mặt trăng cũng như các hành tinh, thiên thể trong Hệ Mặt trời.
3. Phần 3: Đỉnh Nhà và Chủ Quản
4. Phần 4: Góc chiếu giữa các hành tinh - là sự liên kết hay tương quan giữa 2 hay nhiều hành tinh. Và mối liên kết này sẽ làm thay đổi ý nghĩa tác động của các hành tinh, các cung hoàng đạo. Khi các hành tinh có các góc chiếu khác nhau, lời giải của các hành tinh ấy sẽ có sự pha trộn tùy theo góc của chúng. Sau đó, là phần các mẫu góc hợp - Chúng sẽ chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, động lực hay mâu thuẫn trong tính cách của bạn như thế nào
5. Phần 5: Các yếu tố khác

Dưới đây là phần giải nghĩa lá số của bạn. Phần in nghiêng là phần giải thích dành riêng cho lá số của bạn, dựa vào ngày giờ và nơi sinh do bạn cung cấp. Bấm vào dấu chấm hỏi để tìm hiểu thêm về phần bạn đang đọc.

Tiếp Tục

Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Cung Mọc Z

Cung Mọc (AC/Rising sign): Là lớp thạch trên cùng, phần tiếp cận với không khí bên ngoài. Thế giới xung quanh sẽ nhìn thấy lớp thạch này của bạn đầu tiên. Khi một người lạ làm quen với bạn, họ sẽ phải “nếm” lớp thạch này trước, rồi mới có thể tìm hiểu những phần bên dưới. Bởi thế, cung Mọc quy định cách bạn tiếp cận với thế giới, cách bạn phản ứng với môi trường, ấn tượng đầu tiên bạn tạo ra với người khác, và ảnh hưởng lên cả ngoại hình cũng như phong cách của bạn. Nói ngắn gọn, cung Mọc là vỏ bọc/ mặt nạ của bạn, là tính cách người khác nhìn thấy ở bạn.Cung Mọc Ma Kết
Những người khác có thể sẽ nhận thấy bạn là một người hâu như lúc nào cũng dè dặt và nghiêm trọng . Một từ khác có thể sử dụng để mô tả bạn là trách nhiệm. Bạn thậm chí có thể được cảm nhận như thứ gì đó làm mất hứng bởi vì bạn đang quá bận rộn lập kế hoạch và làm việc hướng tới đạt được các mục tiêu của bạn. Điều này có thể gây ấn tượng bạn là một người hơi khô khan hoặc chỉ biết tới công việc và không chơi bời. Bạn là người khá tham vọng,từng bạn leo lên chiếc thang của sự thành công từng bước từng bước một . Ma kết, có thể chính bạn đã phát minh ra cụm từ sức mạnh ý chí Bạn có thể tiếp cận cuộc sống tình yêu của bạn như là một việc kinh doanh. Đó có thể là điều tốt trong một số khía cạnh. Ví dụ, trong một mối quan hệ bạn sẽ cẩn thận xây dựng một khung mẫu và dành thời gian để chắc chắn rằng tình yêu của bạn được xây dựng trên một nền tảng vững chắc. Tình dục cũng là vụ kinh doanh không kém quan trọng đối với bạn. Chỉ cần nhớ rằng hẹn hò có nghĩa là được vui vẻ. Tỏa sáng đi.Mặt Trời Q

Cung Mặt Trời (Sun sign): Là phần trung tâm của cốc thạch. Những người phải có quen biết nhất định với bạn mới được thấy và “nếm” lớp này. Cung Mặt Trời quy định cái tôi, cá tính, những tính cách và phẩm chất nền tảng của bạn. Nó cũng tượng trưng cho khát vọng khẳng định bản thân, cho phần lý trí, những điều mà bạn MUỐN đạt được. Ở một chừng mực nào đó, đây là con người thật của bạn, là tính cách bạn tự nhìn thấy ở bạn.Mặt Trời Bọ Cạp
Bạn có ý chí, và cá tính mạnh mẽ, nhưng tính cách kìm nén bên trong lại thật kì diệu và như thỏi nam châm thu hút người khác. Bất luận vẻ bề ngoài của bạn ra sao, chòm sao này đại biểu cho sự “hấp dẫn gợi cảm”. Chòm sao Bọ Cạp có hai dạng khác nhau, dạng thứ nhất là cao cấp thượng đẳng, dạng khác thuộc về loại hình thấp hơn. Nhưng dù cho trạng thái nào đi nữa, đều là đối thủ đáng gờm, cảm giác đó toát ra từ ngay chính vẻ bề ngoài của Bọ Cạp.Dạng cao cấp thượng đẳng, đó là dáng vẻ của hắn trông thật nghiêm nghị, nhưng tính khí tốt; ẩn chứa một sự liêm khiết, vì lợi ích mọi người, sử dụng tâm trí và năng lực chi phối số đông, chuyên tâm cống hiến cho nhân loại mà không vụ lợi cá nhân.Dạng thấp hơn của Bọ Cạp hiện rõ sự xảo quyệt dối trá, có một tâm trạng tàn độc, và khó khống chế, ngoài ra lòng đố kỵ cũng bộc phát mọi thời điểm. Khi mà hắn ta cảm thấy bị xúc phạm, hắn trở nên bỉ ổi đê tiện, lúc nào cũng nung nấu ý định phục thù. Hắn là một địch thủ nguy hiểm, hắn có thể tận dụng mọi nhược điểm của đối phương, vạch ra những hành động, bất chấp thủ đoạn, hòng duy nhất là đạt được mục tiêu.
Người sinh dưới chòm sao Bọ Cạp sáng suốt và tràn đầy năng lượng, không sợ khó khăn hơn nữa có sức chịu đựng rất bền bỉ. Việc mà người bình thường muốn chối đẩy, hắn sẽ kiên trì và cố chấp hoàn thành, do vậy mà thường gặt hái thành công dù cho con đường thành công có gập ghềnh chông gai ra sao. Hắn thường lợi dụng mưu chước và tài trí để đánh bại đối thủ, cá tính của hắn là tổng hợp của xảo trá, tuyệt đối và thờ ơ.Nếu bạn biết tận dụng tâm trí, sức lực và ý chí, bạn có thể phát triển tốt trong lĩnh vực khoa học, làm thuốc hoặc trinh sát. Tuy dạng thứ cấp của chòm sao Bọ Cạp có thể trở thành tội phạm sừng xỏ. Người thuộc chòm sao Bọ Cạp giỏi che đậy chân tướng, giữ bí mật, giỏi mưu chước. Do vậy công việc phù hợp về phương diện chính trị.Trong cuộc sống gia đình, bạn có khuynh hướng phong cách “bạo chúa”, nếu làm theo nguyên tắc bạn đặt ra thì thiên hạ thái bình; Nhưng đừng có tùy ý khiến bạn nổi cáu, nếu không thì chỉ có trời mới cứu được thôi! Bởi lẽ bạn sẽ luôn có hành động trả đũa cho đến khi xong mới thôi. Dù là nam hay nữ, Bọ Cạp sẽ rất khó nhận bản thân mình là sai, hơn nữa không thể chịu đựng nổi những phê phán của người khác dù nhỏ nhất.
Trong 12 chòm sao cung hoàng đạo, chòm sao Bọ Cạp là người thích tình cảm cuồng nhiệt; Người ở dạng cao cấp, những tình cảm bộc phát như vậy được xem là cao quý, người ở dạng thứ cấp thì rất ích kỷ và tính chiếm hữu rất cao. Cả hai dạng đều có nhu cầu cao về tình dục; Khuynh hướng thích thưởng thức đồ ăn và rượu cồn một cách thái quá.Luôn có một tín ngưỡng cố chấp với tôn giáo, nếu không thì là kẻ vô thần và coi bản thân là vạch xuất phát.Nếu vị trí Mặt trời ở vị trí đẹp, bạn sẽ có cơ thể cường tráng, ý chí tuyệt vời. Trong chiêm tinh học, chòm sao Bọ Cạp trưởng quản bộ phận xương chậu, bộ phận kỳ diệu của cơ thể và cơ quan sinh sản, nếu như vị trí chòm sao không tốt, những thứ này sẽ có bệnh.


Mặt Trời Nhà 9
Luôn mong muốn được tìm hiểu thế giới xung quanh, bạn có lí tưởng cao và chỉ quan tâm đến những điều mang tầm cỡ “vĩ mô”. Bạn luôn nhìn thẳng về phía trước và có thể trở nên rất thiếu kiên nhẫn. Bạn tự hào về kiến thức cũng như nhân cách của bản thân và đôi khi vì thế mà tỏ ra tự mãn. Để tránh điều đó, bạn cần học cách chia sẻ hiểu biết của mình với mọi người. Ở khía cạnh tích cực, bạn là người khoan dung, thích phiêu lưu mạo hiểm, rất tò mò và luôn nhìn vào những khía cạnh tốt nhất trong con người và trong cuộc sống.

Khao khát tri thức của bạn vượt ra ngoài khuôn khổ của những gì có thể học trong trường. Bạn thu thập được nhiều kiến thức từ những người đến từ những nền văn hóa khác nhau hoặc từ những vùng đất xa xôi. Bạn có thể có năng khiếu ngôn ngữ và thành công trong vai trò dịch giả hoặc giáo viên. Một trong những phẩm chất đáng ngưỡng mộ nhất của bạn là, bằng cách tìm hiểu về cuộc sống của những người khác, bạn sẽ tiến đến coi tất cả mọi người đều là anh em, sự khác nhau giữa con người với nhau chỉ còn là những định kiến áp đặt. Càng có nhiều người hiểu được điều này như những người có Mặt trời nằm trong nhà 9 là hoàn toàn có lợi cho sự phát triển chung của nhân loại.


Phân đoạn 1 Bọ Cạp
“Diễn viên” và “nhà phân tích”

Sinh ra vào thời điểm giao thoa giữa Thiên Bình và Bọ Cạp, những người ra đời vào thời khắc này thường được coi là các “diễn viên” Bọ Cạp chuyên nghiệp với lớp mặt nạ Thiên Bình.

Khác với những Bọ Cạp khác, người sinh ra trong thời điểm này không e dè trong giao tiếp, họ cũng không hề có ý tưởng ẩn náu bản thân trong những cuộc xã giao. Họ nhận thức rất rõ ý nghĩa của con người trong xã hội và biết rằng mình cần có thế giới xung quanh thúc đẩy và tiến bước. Vì thế, dù bên trong họ thực sự vẫn sở hữu tâm hồn cô độc, không thật sự tin tưởng bất cứ ai thì bề ngoài, những Bọ Cạp này vẫn là người quảng giao, yêu quý thế giới và không hề bộc lộ niềm cô đơn ẩn giấu bên trong.

Bên trong những Bọ Cạp ẩn Thiên Bình này luôn sống giữa sự giằng co của hiện tại và quá khứ. Họ coi quá khứ là nơi để mình rút ra những kinh nghiệm, bí quyết để thoát khỏi rắc rối của hiện tại. Thế nhưng, với bản tính phân tích quá chi tiết, những Bọ Cạp này thường đẩy mình vào mớ hỗn độn, giằng xé khiến bản thân không thể hưởng thụ hoàn toàn sự thảnh thơi trong hiện tại.

Điều thú vị nhất của những Bọ Cạp ẩn Thiên Bình này là sức quyến rũ kì lạ đối với mọi người xung quanh. Đôi khi bí ẩn, đôi khi nhiệt tình, điều này khiến cho mọi người “quay cuồng” và đặt nhiều câu hỏi về họ. Bên cạnh đó, họ cũng là những người nhiệt tình, chân thành. Nhờ vào sự ảnh hưởng của Thiên Bình, những Bọ Cạp này cũng có cách ứng xử khôn khéo hơn trong xã hội, họ luôn biết điểm dừng cho các câu chuyện góp ý thẳng thắn (vốn là điểm yếu của Bọ Cạp) và nhờ vậy, các mối quan hệ của những Bọ Cạp này thường bền vững nhất trong cung hoàng đạo.

Điểm yếu lớn nhất của những Bọ Cạp này chính là sự mù quáng và lý trí bị chi phối nhiều bởi tình cảm. Thêm vào đó, khi đã đặt mục tiêu hoặc dấn thân vào một mối tình nào đó, họ thường bất chấp tất cả và sẵn sàng lao mình theo nó. Khả năng phân tích không chính xác cộng thêm đam mê quá mức có thể khiến các Bọ Cạp này đi lầm đường. Và khi đã tổn thương, như mọi Bọ Cạp khác, vết thương của họ thường giữ mãi trong tim và niềm tin khó có thể đạt được như ban đầu.


Mặt Trăng W

Cung Mặt Trăng (Moon sign): Là phần đáy của cốc thạch. Chỉ những người cực kỳ gần gũi thân thiết mới có cơ hội “chiêm ngưỡng” lớp thạch này. Thú vị hơn nữa là ngay cả chính “cốc thạch” (bạn) đôi khi cũng không nhận ra sự tồn tại của lớp dưới cùng này, nhưng nó là một phần không thể tách rời và vẫn luôn âm thầm tác động lên hương vị của cả cốc thạch. Cung Mặt Trăng đại diện cho “con người bên trong” của bạn, nó quy định bản năng, cảm xúc, thế giới tâm hồn, những nhu cầu tự nhiên mà bạn đôi khi không tự ý thức được. Nếu như Mặt Trời cho thấy những thứ bạn MUỐN có, thì Mặt Trăng hé mở những thứ bạn CẦN có, để sống yên ổn. Đây là con người ẩn của bạn, là tính cách cả bạn và người khác đều khó nhận ra.Mặt Trăng Bạch Dương
Mặt Trăng Bạch Dương không ngần ngại thể hiện các biểu cảm của bản thân ra bên ngoài. Họ không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc. Họ là những người luôn bốc đồng và nhiệt tình. Nếu có một ý tưởng nảy ra trong đầu họ, họ sẽ là những người đầu tiên trong số những người có cùng suy nghĩ đó biến nó thành hiện thực mà không cần dừng lại để suy xét bất cứ trở ngại nào có thể xảy ra. Mang tính tự phát và kiên quyết, họ thường nghe mách bảo từ trái tim nhiều hơn là việc suy nghĩ cẩn trọng về một vấn đề.Mặt trăng Bạch Dương tràn trề hạnh phúc, đầy niềm lạc quan nhưng lại thiếu kiên nhẫn. Họ sống trong cho hiện tại, tất cả mọi chuyện đã qua với họ đều được cho rằng nên quên hết đi. Cũng vì thế mà họ thường không suy nghĩ kết quả trước sau của một vấn đề. Mặt trăng Bạch Dương là những người đầy đam mê và không ngại ngùng chia sẻ cảm xúc của mình cho mọi người. Họ cũng là người rất độc lập.Họ không thích “để trống” cho một câu trả lời. Họ có đủ sự tự tin đặt mình ra khỏi vị trí đó để tạo ra ấn tượng mạnh mẽ riêng mình. Tinh tế không phải là từ để diễn tả người được bảo trợ dưới Aries Moon. Họ là những ứng cử viên đầy tài năng trong những cuộc thử thách ai hơn, ai kém. Họ rất thông minh và thường tiếp cận các tình huống của mình với góc nhìn tiểu thuyết. Một số ít Mặt Trăng Bạch Dương có thể hay đổ tất cả mọi lỗi lầm của mình lên người khác.
Aries Moon cho rằng mọi việc như là tranh luận, phê bình,… đều mang tính cá nhân nhưng họ không giữ mối thù hằn. Nếu cảm thấy bị coi thường, họ sẽ bùng nổ sự giận dữ và để cho những người chịu trách nhiệm biết. Cảm xúc của họ thay đổi nhanh chóng, họ có thể tức khắc quên đi ngay những cáu giận lôi đình trước đó. Những cơn giận của họ nhanh chóng bùng phát và cũng rất nhanh chóng kết thúc. Họ thường không dừng lại để suy nghĩ về những hậu quả từ hành động của mình mà chỉ nhún vai tiếp tục. Mặt trăng Bạch Dương có xu hướng trầm tĩnh lại khi về già.Aries Moon rất dễ chán. Họ bị cáo buộc là những người gây ra các cuộc đối đầu chỉ vì muốn giữ những điều họ cho là thú vị. Nếu bạn sống với một mặt trăng Bạch Dương thì hãy luôn nhớ điều ấy. Sẽ dễ dàng cho họ giải quyết những việc thiên về lý trí và tình cảm. Aries Moon thích làm theo những cách riêng của bản thân và sẽ rất tức giận nếu có ai xía vào việc riêng của họ. Mặt xấu của mặt trăng Bạch Dương có thể là người tự cao, hung hăng, bê tha và liều mạng. Mặt tốt thì họ là những người truyền cảm hứng, tử tế, đồng cảm, rộng lượng và không biết mệt mỏi.
Aries Moon gặp khó khăn trong việc phân biệt cái họ cần và cái họ muốn. Nếu họ “muốn” một cái gì đó thì họ thường xếp thứ đó vào loại phải “cần” có. Chính vì điều này họ thường hay mắc vào vấn đề bội chi hay việc chi tiêu thiếu kiểu soát. Mặt trăng Bạch Dương luôn có một sức quyến rũ đặc biệt, cho nên dù họ mắc phải những khủng hoảng tồi tệ nhất thì bạn bè cũng không ngại giúp đỡ họ.Khía cạnh tích cực: Mặt trăng Bạch Dương thường không phiền muộn hay hờn dỗi nếu không đạt được điều mình muốn. Họ thẳng thắng, không lôi kéo người khác bằng những thủ đoạn hay lừa dối. Ánh hào quang ngây thơ luôn bao quanh họ. Họ có thể đạt được những thứ nhiều người muốn mà không phải mất nhiều công sức. Aries Moon thích ý tưởng về sự quyền lực và họ có thể sẽ làm tốt khi được. giao trọng trách. Nhưng chỉ tốt khi mặt trăng Bạch Dương bỏ thêm một chút trách nhiệm vào đó.


Mặt Trăng Nhà 3
Bạn là một người sôi nổi và hiếu động, với một ý nghĩ rời rạc không đâu vào đâu, luôn dao động và trí nhớ tốt. bạn luôn hứng thú với nhiều thứ, và bản năng “nghề gì cũng biết” của bạn có thể giải thích cho nét quyến rũ tự nhiên của bạn, mặc dù nó có thể làm giảm khả năng duy trì sự tập trung đủ lâu để hoàn thành những gì bạn đã bắt đầu.

Cảm xúc của bạn đặc biệt mạnh khi bạn giao tiếp và trong những chuyến đi ngắn thường xuyên. Thỉnh thoảng, bạn giao tiếp quá nhiều và trộn lẫn các vần đề thực tế với những vấn đề tình cảm.

Bạn thường thay đổi ý kiến của mình, nhưng bạn rất tinh ý và bạn luôn hiểu ngay những gì mà người đối thoại thực sự muốn nói. Nếu bạn là một phóng viên hay nhà văn, bạn đã chọn đúng đường rồi đấy! Các mối quan hệ với phụ nữ luôn được thuận lợi hay ít nhất là có cường độ cao và rất nhiều.


Góc từ Mặt Trời tới Mặt Trăng là 187.981541. O

Pha 5 – trăng tròn. Trên bản đồ sao, góc từ Mặt Trời tới Mặt Trăng từ 180 đến 225 độ.

Người được sinh ra tại thời điểm Trăng Tròn sẽ phải đối mặt với sự giằng xé giữa cái tôi (Mặt Trời) và cảm xúc (Mặt Trăng). Trong họ thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn. Họ gặp khó khăn khi lựa chọn mọi thứ và thường chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng cả về lý trí lẫn tình cảm.


Kết Hợp Cung Mọc, Mặt Trăng, Mặt Trời

Cung Mọc Ma Kết & Mặt Trời Bọ Cạp
Sự kết hợp giữa hai dấu hiệu Hoàng đạo này thường xuyên mang đến cho chúng ta những cá nhân vô cùng cá tính, tham vọng và có khả năng khơi nguồn cảm hứng trong cộng đồng. Những người này thường đạt được thành công đáng kể trong cuộc sống. Bạn mạnh mẽ, nhạy cảm và có khả năng lãnh đạo tuyệt vời.

Bẩm sinh là những người rất công bằng, vừa trực quan và vừa hợp lý, nhưng bạn cũng là người khá nghiêm khắc. Bạn có xu hướng đạt được những thành công lớn trên nhiều lĩnh vực khác nhau: quan chức, chính trị gia hay giáo viên đều phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng rất có tương lai trở thành bác sĩ phẫu thuật, đó đều là những ngành nghề tốt nhất dành cho bạn.

Kiêu hãnh, bạn thường luôn chọn con đường đường hoàng nhất để tiến bước, bởi bạn nhìn thấu rằng những vấn nạn xã hội đều đến từ sự thấp kém trong đạo đức và tư tưởng của con người. Những câu chuyện đáng nhớ bạn chứng kiến từ những người xung quanh khiến bạn có một vài quan điểm khá cực đoan về cuộc đời.

Bạn yêu những đứa trẻ và việc nuôi dạy chúng, gia đình rất quan trọng đối với bạn. Trong tình yêu và các mối quan hệ, bạn nhạy cảm, chân thành, chung thủy và đam mê. Bạn tôn trọng lối sống một vợ một chồng và cũng yêu cầu như vậy với người bạn đời. Tình dục cũng là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của bạn. Bạn có xu hướng kết hôn sớm và có một gia đình lớn với nhiều thành viên.


Mặt Trăng Bạch Dương & Mặt Trời Bọ Cạp
Sự kết hợp này mang đến cho thế giới một con người khá thực tế những vẫn mang trong mình một sự hứng thú nhất định với những thứ trừu tượng lãng mạn. Kèm theo đó là những đức tính nổi bật như bốc đồng, tự tin thái quá, vô tâm, cứng đầu và chỉ quen làm việc đơn lẻ.

Bạn khá giỏi trong việc lên danh sách và theo đuổi các mục tiêu trong cuộc sống, tham vọng chính là một đặc điểm nổi bật của những người mang trong mình sụ giao thoa giữa Mặt trời Bọ Cạp và Mặt trăng Bạch Dương. Công bằng, tôn giáo, triết học, đúng sai, đạo đức không thuộc phạm trù quan tâm của bạn, trừ khi đó là điều cần phải tìm hiểu để chinh phục mục tiêu. Tuy nhiên, với lối sống chính nghĩa hết mình của Mặt trăng Bạch Dương thì bạn đã thường xuyên vô thức sống đúng chuẩn mực đạo đức rồi. Điểm đáng chê trách nhất của bạn chính là việc tự nhận thức được giá trị (thường là khá cao) của bản thân nên hay tỏ ra khinh thường hoặc không quan tâm đến những kẻ yếu đuối khác – những kẻ cả đời không theo đuổi nổi một mục tiêu nào ra hồn.

Tính cách sôi nổi, thân thiện và trực giác tốt sẽ giúp bạn tránh được tối đa những cuộc xung đột không đáng có với bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh. Nhưng một khi có biến xảy ra, bạn sẽ “chiến đấu” hết mình, vô cùng mạnh mẽ chứ không bao giờ lùi bước.

Bạn là một người thông minh, nhanh nhẹn và có biệt tài trong những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, phân tích nhiều và kéo dài. Đồng nghiệp cũng khá coi trọng bạn vì bạn luôn biết cách biến ý tưởng thành thực tế một cách hiệu quả nhất có thể. Hơn nữa, bạn còn là một người khá dũng cảm khi chẳng ngán bất cứ chướng ngại vật nào trên con đường chinh phục mục tiêu và sẵn sàng hạ gục chúng nếu cần thiết.

Trong tình cảm, bạn rất cuồng nhiệt, nhưng không hề dễ tính chút nào. Bạn luôn đòi hỏi đối tác phải thế này phải thế nọ và tuyệt đối không được phép lừa dối bạn, nhưng ở chiều ngược lại, bạn là người khá vô tâm. Ưu điểm duy nhất của bạn trong khía cạnh này chính là không lăng nhăng. Nếu bạn “xử lí” được sự vô tâm bẩm sinh thì bạn chắc hẳn sẽ là một người tình tuyệt vời.


4 Đỉnh (Cung Mọc, Cung Lặn, Thiên Đỉnh, Thiên Đế)


Cung Mọc (Xem Ở Trên)


Cung Lặn

Cho biết cách thức liên hệ giữa bạn và những người thân cận nhất của bạn. Nhà 7 còn được gọi là nhà của những cộng sự và hôn nhân.Cung Lặn Cự Giải
Điểm Lặn Tại Cự Giải, điều đó có nghĩa là hội này cần một bạn đời luôn ủng hộ và mang lại cảm giác ấm áp cho họ, là người có thể làm họ cảm động bằng cách mang lại sự an toàn (và cả những bữa ăn gia đình đầm ấm) mà họ luôn khao khát. Những mối quan hệ truyền thống là lựa chọn hàng đầu cho các bạn trẻ này.Thiên Đỉnh

Cung Thiên Đỉnh của bạn là cung Hoàng đạo nằm tại điểm cao nhất về phía Bắc, trên đường chân trời, tại thời điểm bạn sinh ra. Điểm cao nhất phía Bắc này còn đc gọi là "Medium Coeli", thường đc viết tắt là MC. Thiên Đỉnh là điểm bắt đầu vào Nhà thứ 10, nó liên quan đến công việc, danh tiếng và địa vị xã hội của bạn. Đó là những thành tựu mà người khác có thể dễ dàng nhìn thấy nhất ở bạn. Nó dẫn dắt bạn tới trách nhiệm và những thành tựu chuyên môn; mục đích của cuộc đời bạn, nếu bạn muốn [or "có ý chí" :-?]; và khát vọng lớn nhất của bạn trong cuộc sống. Cung Thiên Đỉnh cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc về những điều mà bạn cần để nhận ra vị trí của mình trong cuộc sống. Bạn cũng cần xem xét những hành tinh xuất hiện trong Nhà thứ 9 và 10 của bạn. Chúng sẽ gây ra một sự thay đổi về kết quả cuối cùng và tạo sự khác biệt trong sự nghiệp mà cuối cùng bạn lựa chọn cũng như mức độ thành công bạn có thể đạt được. Tất nhiên, đôi lúc người ta phải làm những công việc không thực sự phù hợp, và nó có thể gây ra một sự tổn hại về tinh thần, trí lực và cảm xúc. Tập trung vào Cung Thiên Đỉnh có thể giúp bạn tái tập trung vào lý tưởng thực sự của mình. Cùng với tài năng thiên bẩm và khuynh hướng tự nhiên, bạn cuối cùng sẽ tìm thấy vị trí thật sự của mình trên thế giới và lại trở nên tràn đầy sinh lực. Bạn cũng có thể sử dụng Cung Thiên Đỉnh để hiểu rõ mục tiêu cá nhân và tinh thần của mình. Bạn có thể đạt được sự thông suốt về lý do tại sao mình lại phản ứng theo cách này hay cách khác khi đối mặt với những tình huống căng thẳng. Trở thành một "con người của xã hội" là một việc khó với tất cả mọi người. Cung Thiên Đỉnh có thể giúp bạn học cách tin tưởng vào phẩm chất xã hội tốt nhất của mình để nuôi dưỡng [trau dồi, rèn luyện]. Nó chỉ cho bạn thấy cách mà người khác nhìn nhận [cảm nhận] về bạn. Nó giúp bạn xác định xem liệu rằng bộ mặt bạn thường trưng ra ngoài xã hội có thật sự hữu ích hay không.Thiên Đỉnh Bọ Cạp
Thiên Đỉnh Bọ Cạp biết họ muốn gì và làm thế nào để có được nó. Họ năng động và không ngại theo sau những gì họ muốn. Một khi họ quyết định phương hướng để có nó, họ sẽ đi với hầu hết bất kỳ chiều dài nào để đạt được mục đich và tạo nên dấu ấn của họ trên thế giới. Họ có thể đi rất xa, tuy nhiên, nó cũng làm kiệt quệ chính bản thân họ. Để thành công, họ cần một nơi an toàn để phục hồi và lấy lại cảm hứng. Học cách giữ một vài trong số dự trữ của họ có thể rất mất thời gian. Họ cần hiểu giới hạn cá nhân của họ trong thế giới rộng lớn hơn.
Thiên Đỉnh Bọ Cạp hiểu sự thật căn bản của cuộc sống. Chính vì điều này, họ có thể thực sự đồng cảm với người khác và có thể tìm sức mạnh cần thiết để kích hoạt tố chất tiềm tàng trong họ. Họ học cách làm thế nào để cư xử với giới hạn là một cá nhân và giúp đỡ với những quyết định khác nhau. Sự nghiệp có thể tập trung vào nghiên cứu, tội phạm học, thôi miên, tâm lý học, diễn viên, phục hội năng lượng, chữa bệnh hoặc khoa học xã hội. Một sự thay đổi của sự nghiệp ở một thời điểm nào đó không mong muốn. Nó là mục tiêu để thắp sáng ngọn đèn ở trên mà nó đã một lần tắt ngấm mà không hề hay biết.Sự thay đổi là không có gì mới mẻ với một người ở Thiên Đỉnh Bọ Cạp. Trong khi sự chuyển tiếp là rất dữ dội với họ, họ cũng hiểu rằng họ sẽ sống sót. Bởi vì sự hiểu biết sâu xa này về mặt tối của cuộc sống, họ có thể dùng thủ đoạn trong những hoàn cảnh khó khăn. Tuổi thơ bị thương tổn có thể tác động đến cuộc sống của họ một cách đáng kể, nhưng họ có khả năng đối phó với chúng. Nó có thể gây ra cho họ mong muốn điều khiển hoàn toàn bản thân, tuy nhiên, không được sự tán thành của bất kỳ ai. Rốt cuộc, họ phải bằng lòng giao phó bản thân họ cho cái gì, điều gì đó. Họ có bằng lòng chết vì điều đó? Theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Đam mê là cái gì đó Thiên Đỉnh Bọ Cạp luôn hướng đến, và đam mê cần phải mang đến cho họ thành công. Những cá nhân với thiên đỉnh Bọ Cạp có thể dễ dàng mê say chính bản thân mình rất nhiều, và trở nên vỡ mộng và tức giận khi họ không thể có những gì họ muốn. Học cách bỏ đi một số thứ và khao khát sẽ làm họ thành công hơn và hạnh phúc hơn trong suốt hành trình dài. Những điều đó với Bọ Cạp là ở thời kỳ sơ khai của Bọ Cạp khi họ cân bằng càm giác của bản thân với khả năng hiểu biết của họ. Nhảy đến kết quả cuối cùng sẽ gây nên sự xung đột. Sự thực cần được thấm dần. Nếu họ có thể hiểu được cái tôi bên trong của mình họ có thể đối phó với cảm xúc mà không trở nên áp đảo. Thay đổi là bạn bè của họ… họ cần sáng tạo sử dụng khả năng bẩm sinh của mình là quyết định, can đảm và khả năng chữa lành để đơn giản hóa nó.
Công việc thích hợp:Bất cứ nghề gì liên quan cảnh sát hoặc quân đội, thợ mỏ, kỹ sư, nhà khoa học nguyên tử, nhà tình dục học (mình cũng muốn học), nhà nghiên cứu khoa học, nhà thiết kế máy tính, bác sỹ phẫu thuật, quản lý công ty, nhân viên ngân hàng, nhân viên tư vấn tài chính chứng khoán, nhà lãnh đạo chính trị.Thiên Đế

Thiên Đế ảnh hưởng đến thái độ của bạn đối với nhà cửa và gia đình, đến các tình cảnh của gia đình. Đôi khi, Thiên Đế được mô tả là đại diện cho “cơ sở hình thành nhân cách” – điều này cho thấy tầm quan trọng tiềm ẩn của nó. Thiên Đế nằm đối diện với Thiên Đỉnh, gần điểm thấp nhất trong biểu đồ của bạn. Thiên Đỉnh ảnh hưởng đến thái độ của bạn đối với sự nghiệp, còn Thiên Đế ảnh hưởng đến thái độ của bạn về nhà cửa và gia đình.Thiên Đế Kim Ngưu
Thiên Đế của bạn thuộc Kim Ngưu, do đó sự đảm bảo về tài chính và cuộc sống gia đình thoải mái là điều hết sức quan trọng với bạn. Sở hữu một căn nhà và một mảnh đất của riêng mình chính là mong muốn của bạn.Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Hành Tinh và Các Cung Nhà


Hai hành tinh nổi bật nhất trên bầu trời là Mặt Trời và Mặt Trăng, chúng đóng vai trò đặc biệt trong chiêm tinh học. Ngoài ra, còn có 10 hành tinh khác đóng vai trò cơ bản trong phân tích chiêm tinh. Những hành tinh cho thấy nơi mà ta hành động, chúng là trung tâm năng lượng của thế giới.Thủy Tinh E Nhân Mã l Nhà 10


Trong chiêm tinh học, sao Thủy là hành tinh chi phối các hoạt động lí trí, khả năng liên & trí năng. Sao Thủy tác động đến sự sáng suốt, khả năng lĩnh hội, lí luận, trí nhớ, khả năng nói & viết của bạn. Nó phản ánh cách bạn thấu hiểu & xử lí thông tin. Sao Thủy cũng kiểm soát chức năng của hệ thần kinh, cánh tay, bàn tay & ngón tay.


Thủy Tinh Nhân Mã
Nghiêm túc mà nói thì bạn cực kỳ hài hước. Bạn thẳng như ruột ngựa, luôn nói ra điều mình nghĩ mà không hề cân nhắc đến hậu quả. Bạn hứng thú với sự thật, tìm hiểu ngọn ngành của mọi vấn đề nhưng lại có nét “cả thèm chóng chán”, thế nên hiếm khi bạn để tâm đến cái gì đó quá lâu. Suy nghĩ của bạn sắc sảo, nhưng thiếu định hướng. Bạn ghét sự lừa dối, vì cá tính của bạn vốn chân thật, rộng lượng và thoải mái. Thái độ đối với bạn quan trọng hơn thực tế, sự kiện. Bạn đam mê triết học, tôn giáo. Nếu gặp người thông minh và cùng “đắng cấp”, bạn có thể nói hàng giờ đồng hồ với người ấy. Du lịch cũng là một đam mê lớn của bạn.

Thủy Tinh Nhà 10
Bạn thích các sự kiện và rất nhanh nhạy. Mặc dù vậy bạn thường không nghĩ thông suốt hay có kế hoạch rõ ràng. Cá tính của bạn hoạt bát, thích sưu tầm các thành tựu và hướng ngoại, bạn thích thay đổi công việc và thường ôm nhiều hơn một việc trong một thời điểm. Sự nghiệp quan trọng đối với bạn và bạn bị hứng thú bởi chính trị hay các công việc đòi hỏi một cuộc sống công chúng, giao tiếp, truyền thông. Bạn có khả năng trở thành một diễn giả, dễ dàng truyền đạt ý tưởng của mình cho mọi người theo nhiều cách khác nhau. Tổ chức công việc cũng là một khả năng bẩm sinh của bạn. Bạn hứng thú với việc học, miễn là nó có tác dụng hỗ trợ cho tương lai của bạn.


Kim Tinh R Xử Nữ h Nhà 8


Trong chiêm tinh học, sao Kim chi phối tình yêu, nghệ thuật, sắc đẹp, sự duyên dáng, sự hài hòa & tình bạn. Hành tinh này cũng tác động đến những tình cảm sâu sắc hơn, món quà lớn nhất mà hành tinh này có thể tặng bạn là niềm hạnh phúc.


Kim Tinh Xử Nữ
Chỉn chu là “căn bệnh kinh niên” của bạn, từ vẻ bề ngoài đến cách làm việc. Bạn thường phân tích tất cả mọi thứ, và khi đến mức quá đà, bạn lại quá lạnh lùng và phá tan đi những cảm xúc tự nhiên. Bạn thường không dễ rơi vào trạng thái cảm xúc cuồng nhiệt, và bạn thà chìm trong công việc hoặc theo đuổi tri thức còn hơn là làm vậy. Luôn ăn nói nhỏ nhẹ, kín đáo và thường hơi nhút nhát, bạn dễ cảm thông với người khác.Với sao Kim trong Xử Nữ, bạn có thể kết hôn rất muộn hoặc có thể sống độc thân, nhưng lại có quan hệ rất tốt với bạn bè và đồng nghiệp. Bạn có thể trở thành một y tá hoặc một bác sĩ tốt, và có thể rất quan tâm đến các vấn đề về sức khỏe, vệ sinh. Với những góc hợp mâu thuẫn, mọi thứ có thể hoàn toàn đảo ngược. Thay vì ngại ngùng với chuyện yêu đương, bạn lại có thể theo đuổi tình dục như một nỗi ám ảnh; thay vì sự gọn gàng và sạch sẽ, bạn có thể cẩu thả và thô thiển; và thay vì làm việc chăm chỉ, bạn có thể lười biếng và hay giấu diếm.

Kim Tinh Nhà 8
Với vị trí này, bạn thường là người được hưởng lợi từ những đối tác của mình, hoặc có được tài sản thông qua bảo hiểm hoặc việc thừa kế. Nếu sao Kim còn có các góc hợp tích cực khác, bạn còn có thể được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của những người khác. Vì vậy, đây có thể nói là một trong những vị trí có lợi nhất với các chính trị gia. Ngoài ra, bạn cũng có thể trở thành nhà doanh nghiệp lớn, kinh doanh ngân hàng hay công việc viết lách.

Chuyện giường chiếu của bạn có thể được mỹ mãn nhất khi mọi giác quan của bạn được tác động: ánh nến, âm nhạc nhẹ nhàng, hoa và rượu vang là những thứ thực sự có thể biến bạn có hứng thú. Sao Kim với các góc hợp tích cực cũng ám chỉ bạn sẽ sống lâu và ra đi thanh thản. Nhưng với các góc hợp đối nghịch, bạn có thể lại ì trệ, thiếu kỷ luật, quá nhiều cảm tính và thái quá trong việc ăn uống.


Hỏa Tinh T Xử Nữ h Nhà 8


Trong chiêm tinh học, sao Hỏa kiểm soát sức mạnh, sự dũng cảm, gan dạ, liều lĩnh, ý chí chiến đấu & khả năng biến suy nghĩ thành sự thật. Đây là hành tinh của sức mạnh, sinh lực & tình cảm mạnh mẽ. Sao Hỏa tiêu biểu cho hoài bão, khát vọng, sự dũng cảm & ý chí. Nó còn cho thấy sự bền bỉ, kiên trì & khả năng gặp tai nạn của bạn
Hỏa Tinh là một năng lượng Dương. Nó là nguồn lực nguyên sinh, mang tính mạnh mẽ của giống đực và đầy thôi thúc. Nếu bạn bỏ qua hay chối từ không muốn thể hiện luồng năng lượng này có từ trong chính mình, nó sẽ trở nên vặn vẹo, đảo điên và chuyện xấu sẽ xảy ra. Một trong những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời chính là không hiểu được hay tận dụng luồng năng lượng Hỏa Tinh có sẵn trong bạn. Chắc chắn sẽ không có chuyện tốt xảy ra.


Hỏa Tinh Xử Nữ
Là người có sao Hỏa ở cung Xử Nữ bạn có khả năng đạt được những thành tựu phi thường, bạn thành công nhờ vào phương pháp làm việc có hệ thống của mình. Bạn là người tham vọng & kiêu ngạo, dù rằng bạn không thể hiện điều này ra ngoài. Với ý chí vô cùng mạnh mẽ, bạn có thể đặt tình cảm sang một bên để có được một quyết định sáng suốt. Trong công việc, bạn là người sắc sảo, biết tính toán & kiên quyết. Bạn nghi ngờ những người chỉ muốn xử lí những vấn đề lớn lao vì dường như rất hiếm khi nào họ có thể thành công. Niềm đam mê của bạn rất mạnh mẽ nhưng bạn vẫn luôn kiểm soát được nó. Người có sao Hỏa cung Xử Nữ thường là các chính trị gia, chuyên gia tâm lí & điều tra viên. Khi lập một kế hoạch hành động nào đó, bạn luôn nắm bắt được mọi chi tiết quan trọng

Hỏa Tinh Nhà 8
Bạn là người yêu cuộc sống, có khả năng tình dục mạnh mẽ. Bạn quan tâm đến những điều huyền bí, thuốc men, sự chữa trị. Có thể có vài xung đột trong gia đình do bất đồng quan điểm hoặc do việc thừa kế. Điểm tốt: có khả năng nghiên cứu xuất sắc. Điểm xấu: có thể gặp thất thoát về tài chính do vợ hoặc chồng là người ăn tiêu hoang phí.
Mộc Tinh Y Bọ Cạp k Nhà 10


Trong một biểu đồ chiêm tinh, Sao Mộc là một hành tinh tương đối dễ chịu vì nó tương trưng cho sự may mắn, trừ khi nó tạo ra sự cang thẳng giữa vị trí của các các hành tinh và các góc hoàng đạo.
Khi phân tích sự chuyển động nhanh hay chậm của các hành tinh để tìm ra tính cách của một con người thì sao Mộc và sao Thổ là những hành tinh tương trưng cho sự hòa nhập với xã hội, tính tập thể và số phận


Mộc Tinh Bọ Cạp
Thông thường, bạn rất tin vào bản thân, đồng thời cũng rất khoái thực hành sức mạnh ý chí của mình lên người khác. Bạn ưa một cuộc sống giàu sang, và đó chính là động lực thúc đẩy bạn kiếm bằng đủ tiền để biến giấc mơ đó trở thành hiện thực. Can đảm và trung thành, bạn thường tiếp cận cuộc sống dưới một góc nhìn sâu sắc. Bạn có hứng thú đặc biệt với những điều bí ẩn và các bí mật. Bạn tin tưởng mãnh liệt và kiên quyết không nhượng bộ trước những chuẩn mực và niềm tin trong cuộc đời mình. Bạn có khả năng phán đoán sắc sảo, đồng thời bạn cũng sở hữu cả năng lực chữa lành nữa. Khảo cổ học, âm nhạc, y học, tài chính công, thuế và bảo hiểm chính là những lĩnh vực phù hợp nhất với bạn. Dưới sự ảnh hưởng của các góc hợp không tốt, có thể bạn sẽ phải “nếm mùi” lầm đường lạc lối, đầu tư thất bại – và không thể không kể đến khả năng mất phần tài sản thừa kế nữa.

Mộc Tinh Nhà 10
Nhờ vào năng lực lãnh đạo tiềm ẩn, lòng tin vào bản thân cũng như độ tin cậy của mình, vị trí này của sao Mộc có thể coi là một dạng “điềm báo” thành công của bạn trong công cuộc kinh doanh và/hoặc trên chính trường. Bạn có khả năng khuếch trương rất nhiều cơ hội thu lời trong lĩnh vực kinh doanh cũng như trong công tác xã hội. Cảm quan mạnh mẽ về công lí bên trong con người bạn chỉ ra rằng bạn cũng có thể rất thành công trên tòa án nữa. Thông thường, tiêu chuẩn đạo đức của bạn luôn ở ngưỡng cao ngất ngưởng. Kiêu hãnh, tham vọng và duy vật, bạn có khả năng thu hút được sự công nhận của người khác từ lúc còn rất trẻ. Nếu gặp phải một số góc hợp khó khăn, bạn có thể sẽ biến thành một kẻ cực kì ngạo mạn, có khi còn rất hách dịch nữa.


Thổ Tinh U Sư Tử g Nhà 7


Trong chiêm tinh học cổ điển, Saturn được gọi là “grand malefic”, tức là “sao đại xấu”, còn Hỏa Tinh (Mars) thì được gọi là “tiểu xấu”, trong khi Jupiter (Mộc Tinh) gọi là “đại tốt”, và Venus (Kim Tinh) là “tiểu tốt”. Cả cái ký hiệu thiên văn học cho Saturn cũng “đáng sợ”: nó như là cái “búa liềm”, hay là cái “lưỡi hái của thần chết”. Sở dĩ như vậy vì Saturn là tên của ông thần phụ trách nghề nông trong thần thoại La Mã, và ông thần này có tay cầm cái liềm (lưỡi hái). Ông thần của thần thoại Hy Lạp tương ứng là Kronos (thần thời gian — từ chrono ngày nay vẫn được dùng để chỉ các thứ liên quan đến thời gian), và trong một số ngôn ngữ Thổ Tinh được gọi là Kronos. Ông thần Kronos này rất ghê gớm, ăn cả con của mình! Và người ta cũng hay vẽ Saturn cùng lưỡi hái như là lưỡi hái của thần chết.

Trong tiến trình phát triển của cuộc sống, vị trí và sự đi qua của Thổ Tinh (Saturn) nhắc nhở cho tinh thần lý tưởng, bốc đồng lửa bỏng của tuổi trẻ chúng ta cần phải hạ mình vào vùng "Nước" (Thủy) của cảm giác - là nơi khi người ta có những cảm xúc nặng nề như đau buồn và nhân ái - hay đi vào lãnh "Thổ" (Đất) khô khốc với những nhiệm vụ và trách nhiệm.

Cho dù có khác nhau về lá số, mọi chúng ta ai cũng cảm thấy quá trình trưởng thành của mình khi chúng ta càng lớn tuổi. Tuy nhiên, vị trí Thổ Tinh trong lá số bẩm sinh của một người báo hiệu một PHƯƠNG HƯỚNG trong quá trình trưởng thành ấy, một sự thử thách cần thiết để đạt được thắng lợi trong một lãnh vực nào đó.

Thổ Tinh đóng trong một dấu hiệu hay một cung Nhà cho thấy một nhu cầu cần "phải kiềm chế" để cắt tỉa đi sự buông tuồng quá độ trong một lãnh vực nào đó, hay sự nỗ lực cần thiết thúc bách trong một khu vực cuộc sống.


Thổ Tinh Sư Tử
Nếu bạn có Sao Thổ là Sư Tử, bạn sở hữu khả năng ngoại giao, tổ chức, điều hành và lãnh đạo, cùng với một ước mơ mạnh mẽ. Bạn có xu hướng trở thành người thích tự lực cánh sinh, bảo thủ và cực kỳ có năng lực. Bạn có thể gặp khó khăn với việc thể hiện cảm xúc và sự ảnh hưởng của bạn, điều khiến bạn xuất hiện với sự lạnh lùng và không được yêu quý. Bạn cần tình yêu, nhưng có thể không biết làm thế nào để cho đi hay nhận lại nó, nên bạn có thể sẽ cô lập bản thân. Tình yêu của bạn được thúc đẩy bởi những cảm xúc mạnh mẽ của trách nhiệm và nghĩa vụ và bạn thể hiện tình yêu của mình bằng cách để ý tới công việc kinh doanh và làm những điều người yêu đòi hỏi hoặc dành những điều vật chất cho người bạn yêu thay vì cho bạn, điều mà họ vô cùng muốn. Ở mặt tiêu cực, bạn có thể tàn nhẫn và dễ nổi nóng, ghen tị và sử dụng sự dối trá để thỏa mãn tham vọng bản thân. Vấn đề về tim mạch có khả năng xảy ra với những người ở vị trí này. Bạn cần nhận được sự ngưỡng mộ cho khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Thổ Tinh Nhà 7
Nhà 7 là một trong những khu vực hấp dẫn nhất bản đồ sao. Vượt qua những gì mà chúng ta có thể tự cảm nhận từ bên trong, nhà 7 là nhà đầu tiên của bán cầu Nam, đại diện cho những khía cạnh tâm lý của bản thân mà chúng ta chỉ có thể khám phá thông qua người khác. Vậy nên, nhà 7 gắn liền với “đối phương”, với những mối quan hệ 1-1 mà ở đó chúng ta phải biết điều chỉnh bản thân mình. Ngoài đại diện cho bạn đời, khu vực này còn bao gồm khách hàng, người đỡ đầu, đối thủ hoặc cộng sự. Hành tinh ở nhà 7 sẽ tiết lộ điểm chung của những mối quan hệ ấy, những mảnh ghép mà chúng ta còn thiếu và thái độ tiếp nhận của chúng ta khi nhìn thấy nó ở đối phương.

Diễn giải phổ biến nhất của sao Thổ nhà 7 là sự phiền muộn trong hôn nhân. Mình không phủ nhận điều này, nhưng cũng không khẳng định nó, vì hôn nhân không chỉ được thể hiện bởi nhà 7 trong bản đồ sao. Thế nhưng những từ khoá của sao Thổ thực tế có thể làm bất kì ai buồn phiền khi đối mặt với nó. Nơi nào có sao Thổ, nơi ấy chứa sự sợ hãi và e dè của chúng ta. Đối với những người có sao Thổ nhà 7, sự sợ hãi ấy nằm ở việc gắn kết với ai đó. Sự hứa hẹn và phụ thuộc vào người khác khiến họ cảm thấy bất an. Như mình đã nói trong các phần trước – và mình sẽ lặp lại nó mọi lúc khi nào có thể – mọi diễn biến tâm lý của các diễn giải chiêm tinh đều có thể là kết quả của một sự việc nào đó. Trong trường hợp này, sự việc ấy có thể là một cuộc hôn nhân không êm ấm của cha mẹ, hoặc sự kỉ luật nghiêm khắc từ thời thơ ấu. Đến tuổi trưởng thành, những vết thương chưa lành này khiến họ thận trọng hơn với những mối quan hệ cá nhân của mình. Hoặc tệ hơn, nó thu hút những người vợ hoặc chồng tái hiện lại nỗi đau của họ – một người bạn đời quá hà khắc, thiếu sự quan tâm hoặc thiếu trách nhiệm và sự chín chắn. Những tính cách được đại diện bởi sao Thổ có thể được thể hiện theo nhiều thái cực, nhưng dù theo chiều hướng nào, đó cũng là dấu hiệu báo rằng họ phải giải quyết những vấn đề gốc rễ của riêng họ.

Sự thận trọng trong hôn nhân có thể khiến họ kết hôn muộn. Mình nghĩ đây là một trong những điều mà sao Thổ cố ý giúp họ. Vì với vị trí này, họ cần nhiều thời gian để có thể trưởng thành trong mối quan hệ cá nhân, hay nói rõ hơn là mối quan hệ vợ chồng. Vậy nên, với sao Thổ nhà 7, hoặc họ lập gia đình khá muộn, hoặc họ có nhiều bài học với cuộc hôn nhân ban đầu non trẻ của mình.


Thiên Vương Tinh I Thiên Bình j Nhà 9


Uranus được coi là kẻ nổi loạn trong các cung Hoàng đạo. Nếu như Saturn đặt ra luật lệ, thì sao Uranus chính là kẻ phá vỡ các luật lệ bất kể hậu quả. Uranus biểu trưng cho sự độc lập và tự do cá nhân, đại diện của những điều ngạc nhiên và bất ngờ.


Thiên Vương Tinh Thiên Bình
Thiên Bình sẽ làm tăng them sức quyến rũ, năng lực cuốn hút mạnh hơn và nhiều nét lãng mạn hơn cho TV. Nhưng nếu TV và sao Kim mang lại phong cách cá nhân, những phức tạp sẽ nảy sinh khi TV muốn chiến đấu độc lập mà Thiên Bình mong muốn liên kết với những người khác. Trong trường hợp này, cá nhân có thể chỉ muốn một sự cộng tác chứ không phải một đối tác. Cung này làm cho TV có sự ưu tú, chu đáo, có ích và biết đồng cảm với bạn bè. Những đặc điểm này nên được phát triển sẽ rất tốt trong quan hệ thân quen.

Thiên Vương Tinh Nhà 9
Sao Thiên Vương nhà 9 đồng nghĩa với sự thất thường trong kiến thức chuyên môn, luật, tôn giáo, triết học và du lịch. Đây là vị trí của những người có triết lý sống tự do và tiến bộ. Họ là người lý tưởng, suy ngẫm theo trực giác và quan tâm đến xã hội. Tâm trí của họ không bao giờ đi theo theo những lối mòn truyền thống, luôn sẵn sàng gạt những lề lối quá khứ sang một bên để ủng hộ những tư tưởng mới. Nói về du lịch, họ độc lập và thích phiêu lưu, ưa thích những chuyến đi dài đến những vùng đất lạ.


Hải Vương Tinh O Kim Ngưu s Nhà 4


Sao Hải Vương mất 146 năm để quay di chuyển quanh 12 cung hoàng đạo, trải qua khoảng 14 năm cho mỗi cung. Vì vậy, sự ảnh hưởng của Hải Vương qua 1 cung (cũng như của sao Thiên Vương và của sao Diêm Vương) được xem như “mỗi thế hệ”, có ảnh hưởng tới phong cách sống của mọi người sinh ra trong suốt 14 năm thời kỳ mà nó trải qua trong một cung.


Hải Vương Tinh Kim Ngưu
Dấu hiệu Hải Vương tinh chiếu Kim ngưu là người có định hướng, một khi họ đã quyết tâm thì rất khó để khiến họ dừng lại. Họ là người thực tế, ngay cả khi họ ước mơ, điều này khiến họ thiếu đi sự lãng mạn.Họ có khả năng để vượt qua những thách thức trong con đường của mình, và sẽ đạt được nhiều hơn họ nghĩ bằng tất cả sự nổ lực của họ. Họ tử tế và là một người bạn, người đồng nghiệp tuyệt vời. Họ đánh giá cao vẻ đẹp, nghệ thuật và âm nhạc. Tuy nhiên họ là người khá tham lam.Cung Kim ngưu thuộc sao Hải Vương tinh thường đưa những lý tưởng của họ vào cuộc sống hàng ngày. Họ muốn làm việc trên các lĩnh vực thực tế như môi trường và xây dựng.Họ thường bị hiểu lầm trong vấn đề tài chính. Họ là người thực tế vì vậy điều này là một phần bản chất của họ, họ cũng là những người yêu quý thiên nhiên và quan tâm đến những gì xung quanh họ.

Hải Vương Tinh Nhà 4
Bạn dường như có một tuổi thơ khá phức tạp, chính vì sự nhạy cảm đặc biệt, trống trải, ám ảnh hoặc bối rối, xung đột với cha mẹ. Cuộc sống gia đình ban đầu có một vài điều lộn xộn, có thể bạn phải vấp ngã, để rồi đứng dậy và đạt được một năng lực mạnh mẽ trong việc xác định và xây dựng những nền tảng cơ bản cho riêng mình. Bạn khát khao một tình cảm mạnh mẽ hơn trong mái ấm gia đình, hoặc sự chăm sóc, nuôi dưỡng. Điều này dẫn đến việc bạn muốn xây dựng một gia-đình-mở, bao gồm luôn cả những người không có họ hàng cũng được coi là gia đình. Điều nay giúp bạn cảm thấy được yêu thương và được nuôi nấng. Hoặc chính bạn là một người mẹ, hào phóng cho đi và mong muốn được nhận lại một tình yêu vô điều kiện và sự chăm nom. Nếu bạn cảm thấy mình là một tấm thảm chùi chân thì đã đến lúc phải đặt ra vài giới hạn rồi đấy. Nhiều khi bạn muốn trốn tránh và trở nên cô độc để nạp lại năng lượng cho tinh thần của bạn. Bạn lánh đời hoặc trốn tránh những bổn phận vì chúng làm bạn quá tải. Nhìn lại gia đình và tuổi thơ của bạn một cách thực tế có thể là cả một vấn đề với bạn; bạn có quá nhiều giấc mơ và niềm kì vọng rất lớn từ mái ấm gia đình, điều này có thể gây trở ngại cho sự nhận thức của bạn. Bạn có thể xoay xở bằng cách lý-tưởng-hóa-quá-mức để tạo ấn tượng là họ khác xa bản chất thực sự của họ, và trong cả hai trường hợp bạn đều đi quá xa. Hãy cố gắng nhìn gia đình mình một cách thật rõ ràng nhé!


Diêm Vương Tinh P Song Tử d Nhà 4


Sao Diêm Vương đại diện cho nguồn năng lượng thô ẩn sâu trong mỗi con người của chúng ta và tính cách bạo lực ẩn giấu, thứ mà có thể hoành hành bên trong mỗi con người, với cường độ mãnh liệt đến khó tin, trước khi bị biến thành hành ộng đối với mỗi người. Trong tự bản thân nó, thì ảnh hưởng này không phải là tiêu cực. Nó là một năng lượng mạnh mẽ có khả năng hội tụ và bùng phát mạnh mẽ một cách phi thường. Đôi khi, nó hình thành khả năng duy nhất của chúng ta một cách chính xác trong trở ngại nội tâm mình hoặc để trốn tránh hoặc kết thúc những tình huống hoàn toàn không thể giải quyết.
Sao Diêm Vương tượng trưng cho một nguồn năng lượng không thể thiếu và rất có ích bởi vì nó phá bỏ những vấn đề không chắc chắn một lần và mãi mãi, và không phải bởi vì nó được liên kết với những khía cạnh tiêu cực của sự vật hoặc là tính chất ương bướng. Nó có khả năng tái hình thành hoặc tái sinh những phần trong nhân cách con người hoặc là toàn bộ những vấn đề của cuộc sống, miễn là chúng ta biết cách tập trung nguồn năng lượng hoang dã và những thứ chúng ta giữ cho tương lai. Bởi vì tính chất của nó, rõ ràng là chúng ta không thể thuần hóa sức mạnh này. Tuy nhiên, có thể hướng cho nguồn năng lượng này nhắm đích một cách chính xác, nếu, một phần của chúng ta, bằng cách nào đó trong một lúc nào đó đồng nhất chính nó với Sao Diêm Vương, nó có thể khiến chúng ta tiến hóa hoặc là biến đổi chúng ta mãi mãi.


Diêm Vương Tinh Song Tử
Hãy cẩn thận với trí tuệ nhanh nhẹn của bạn và sự khéo léo của bạn đừng để nó trở thành trò ác dâm hoặc tính công kích thông qua ngôn ngữ.

Diêm Vương Tinh Nhà 4
Nhìn chung, thời thơ ấu bạn phải chịu stress vì rất nhiều lý do khác nhau. Cuộc sống từ nhỏ của bạn không hề dễ dàng, và bạn có thể cảm nhận được một mối lo âu ẩn giấu vì rất nhiều nguyên nhân không hề rõ ràng.
Với những người thân của bạn và phạm vi cá nhân, khi bạn có cảm giác tự tin, bạn có thể là một người độc đoán và hống hách, nhưng trái lại bạn không bao giờ tỏ ra điều này khi bạn ở ngoài xã hội.
Giác quan của bạn vô cùng sắc bén, và bạn có thể tỏ ra vô cùng bình thường trong khi bạn thực sự đang rất đau đớn. Nhưng khi bạn trở nên chín chắn, trưởng thành rồi thì sự khéo léo của bạn trở thành một thứ tài sản có thể làm tổn thương người khác.
Ở vị trí này, theo những quan niệm ngày xưa, cha của bạn là một người độc đoán hoặc là một người hống hách. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nó cho thấy rằng bạn đã lĩnh hội một phần tính cách của ông ấy khi bạn còn nhỏ.


Chiron M Cự Giải f Nhà 6Chiron Cự Giải
Chiron cư ở Cự Giải có thể cảm thấy như kẻ ngoài cuộc. Họ có thể cảm thấy không được ai mong muốn, không được nuôi dưỡng và không được yêu thương. Về mặt tốt, họ rất nuôi nấng bản thân. Họ khó để ai chăm lo cho mình. Họ có thể cho tất cả mọi người trừ bản thân họ. Họ có thể mang về nhà mọi chó mèo hoang đi ngang qua. Họ phải học để ý bản thân và yêu mến những nhu cầu của chính họ. Điều này sẽ giúp họ cân bằng và khiến họ thấy trọn vẹn. Mở rộng bản thân để chấp nhận tình yêu và quan tâm từ người khác là một bước tiến lớn đến việc chữa lành nỗi đau bên trong này. Nếu họ có thể học cách nuông chiều bản thân một lần trong một quãng thời gian, họ sẽ bắt đầu nhận ra thứ họ còn thiếu lâu nay là gì.


Chiron Nhà 6
Vị trí như vậy khiến bạn dễ gặp phải những vấn đề về sức khoẻ, đôi khi đó là nỗi sợ mắc các bệnh nghiêm trọng. Khi bạn đặt kì vọng quá cao đến nỗi không thể đạt được thì rất có thể xảy ra chuyện “tử vì đạo”. Bạn đề cao sự sạch sẽ và an toàn. Bạn có thể luôn cảm thấy sự hỗn loạn trong cuộc sống, nên tìm cách sắp xếp và kiểm soát nó, cùng sự cố gắng đương đầu với những lộn xộn mà bạn sợ chúng có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Về mặt tinh thần, bạn có thể trở nên cực kì xét nét và ám ảnh bởi những chi tiết nhỏ nhặt. Bạn có thể xảy ra vấn đề với việc học hỏi những kinh nghiệm từ người khác. Do đó, những gì bạn đã học hỏi luôn không kết nối được với nhau và trở nên rời rạc. Bên cạnh đó là nỗi sợ hãi khi bạn thực hiện bất cứ điều gì, kết quả sẽ không giống như những người khác từng làm. Món quà của vị trí này là bạn có khả năng chỉ dẫn người khác để họ có thể trở nên ngăn nắp hơn.Lilith ` Bạch Dương a Nhà 3Lilith Bạch Dương
Bạch Dương vốn là những thứ gắn liền với tính xung đột với người khác. Nên người có Lilith dạng này thường là mẫu người thích tỏ ra ương bướng, cứng đầu và có 1 cái gì đó mang tính xung đột để người kia phải quát nạt lại mình, rồi làm những hành động mang tính chất hùng hùng hổ hổ, với thiện ý là muốn tốt cho bản thân mình.

Những người có Lilith Bạch Dương thường muốn nhìn mình trông thật tai quái, nên cơ thể của họ trở thành công cụ chính để đạt được mục tiêu này, và họ thực hiện nó thông qua bài tập gym đều đặn và chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Khẩu hiệu của họ là “nếu tôi có thể làm nó, bạn cũng thế”, nên họ rất hiếm khi thấu hiểu sự yếu đuối của người khác. Họ có thể trở nên vô cùng táo bạo trong bộ đầm của họ, thô tục trong hành vi và ngôn từ, vì như vậy nhấn mạnh sự ưu việt của họ. Tình huống tệ nhất là khi một người có Lilith Bạch Dương không hoạt động bình thường được, cho dù nguyên nhân là vì định kiến, môi trường sống, những mối lo âu không ý thức được hoặc đau đớn. Rồi anh ta ngưng mọi hành động, từ đó anh ta có thể đạt được sự thấu hiểu sâu sắc nhất thông qua hành động và trải nghiệm cụ thể, anh ta đều đặn duy trì tính cách vốn có ban đầu. Họ sống trong nỗi sợ chính mình, nỗi sợ đớn đau, ấy là vì họ không chịu đựng nó và chạy trốn khỏi tình huống mà họ phải đối mặt với nó (từ việc đi nha sĩ đến những trói buộc cảm xúc). Tất cả những người có Lilith Bạch Dương có một nhu cầu rõ rệt về việc trả thù khi bị tổn thương. Họ không tha thứ cho việc cảm xúc của họ bị làm nhục, thế nên, sau những trải nghiệm cảm xúc bi thảm, phụ nữ có Lilith tại vị trí này thường trở nên tàn nhẫn và đàn ông không thể chinh phục được họ, họ nghiêm khắc đối với những người phụ nữ khác, đổ lỗi cho toàn bộ nữ giới vì tình yêu đen đủi của họ, còn đàn ông có Lilith Bạch Dương thì lại tiến vào mối quan hệ mà không có tình cảm, thường là với những đối tác nhu nhược, yếu đuối và dễ bị tổn thương, trẻ hơn, ít kinh nghiệm hơn, người mà chắc chắn sẽ không kháng cự lại tính đàn ông và sức mạnh của họ! Đây là một vị trí đưa tới thái độ ghen tuông công khai, khuynh hướng về những mối liên kết tai hại, và không nhạy cảm ối với những lời mỉa mai vô tình.


La Hầu { Sư Tử g Nhà 7


Trong chiêm tinh học, mục đích cuộc sống của bạn được mã hóa qua hai giao điểm của mặt trăng là North Node (Long thủ) và South Node (Long vĩ). Các giao điểm này đối đỉnh nhau trong bản đồ sao. Chúng không phải là các hành tinh, mà là các điểm toán học trên bản đồ rơi vào hai cung hoàng đạo đối đỉnh. Ví dụ, nếu Long thủ ở Ma Kết, Long vĩ sẽ ở cung đối đỉnh là Cự Giải, vân vân…

Long vĩ tiết lộ món quà bạn mang đến kiếp này, điểm mạnh, vùng an toàn của bạn. Bạn bẩm sinh đã giỏi giang trong những lĩnh vực này, và có thể bắt đầu giai đoạn đầu đời dựa trên những gì đã học từ Long vĩ. Tuy điều này có thể khiến bạn thỏa mãn, nhưng chưa chắc nó đã nâng tầm bạn lên. Có một cảm giác “đã ở đó, đã làm thế” trong phạm vi những hoạt động của Long vĩ. Và chắc chắn bạn đã ở đó và làm thế ở nhiều kiếp trước. Chìa khóa nằm ở việc dùng Long vĩ làm bàn đạp hướng đến vận mệnh ở Long thủ, cũng như một người phải sống ở nước ngoài sẽ luôn cảm thấy thoải mái khi nói tiếng mẹ đẻ tuy đã sống ở đất nước mới nhiều năm. Long vĩ là “quê nhà” của bạn trên lá số, có lẽ không phải là nơi bạn muốn trú ngụ vĩnh viễn, mà là một nơi ấm cúng khi bạn cần cảm thấy có chốn dành cho mình hoặc mình thuộc về một nơi nào đó.

Long thủ nằm ở cung hoàng đạo đối đỉnh với Long vĩ. Nó chiếu sáng vùng đất đang kêu gọi bạn, nhưng để trèo lên được đỉnh này cũng giống như leo núi Everest. Bạn sẽ phải mang hành lý ít thôi, và tuyển một người Sherpa bản địa đưa bạn lên. Đó là con đường quanh co bạn phải học. Các hoạt động ở Long thủ yêu cầu phải mở rộng vùng an toàn của bạn. Một khi đã làm vậy, bạn sẽ kinh ngạc trước việc mình cảm thấy đủ đầy đến thế nào. Nó giống như khởi đầu cho nhiệm vụ cuộc đời của bạn. Càng sắp xếp bản thân sớm cho con đường này bao nhiêu, cuộc đời bạn càng rõ ràng mục đích bấy nhiêu. Tuy nhiên, bạn sẽ thường quay lại với Long vĩ như một con át chủ bài – giống như quay về nhà để biết được cội nguồn, cho dù bạn đã đi khắp thế giới.

Chúng ta thường nghĩ rằng vì chúng ta làm tốt việc gì đó – hay việc đó đến với chúng ta một cách dễ dàng – thì đó là những gì chúng ta nên “làm” với đời mình. Tuy nhiên, đôi khi con đường bằng phẳng không mang lại thỏa mãn về tinh thần. Có lẽ bạn đã đi mòn con đường này ở các kiếp trước rồi, và đã sẵn sàng cho những điều mới mẻ hơn.


La Hầu Sư Tử
(La Hầu Sư Tử/Kế Đô Bảo Bình)
Sư Tử và Bảo Bình là các cung hoàng đạo chủ quản tính cá nhân và hoạt động nhóm, hoàng tộc (Sư Tử) đối lập với những người luôn là chính mình (Bảo Bình). Nếu được sinh ra với La Hầu Sư Tử hoặc La Hầu Bảo Bình, số phận của bạn sẽ liên quan đến một con đường cân bằng giữa ánh đèn sân khấu (Sư Tử) và là một thành viên của đội chơi (Bảo Bình), giữa những xa hoa thỏa mãn chính mình và một tinh thần tự do phóng túng hoặc hướng đến cái chung. Thậm chí bạn có thể nghĩ rằng năng lượng Sư Tử là những điều “có” và năng lượng Bảo Bình là những điều “không có”. Những người có giao điểm ở Sư Tử và Bảo Bình có thể trôi giạt giữa thế giới của những đặc quyền, quý tộc và thế giới bị kiệt quệ tột cùng về mặt tâm linh và cảm xúc. Tấm lòng họ có thể bao la, nhưng lòng ham muốn của họ cũng thế.

Bảo Bình là nhà chủ nghĩa xã hội của các cung hoàng đạo, liên quan tất tật đến sự bình đẳng, những chính sách xã hội cấp tiến và chủ nghĩa tích cực. Người có La Hầu Sư Tử/Kế Đô Bảo Bình là một người tạo ra thay đổi mạnh mẽ, nhưng trong kiếp này, họ có thể bị lạc mất trong đám đông. Những người này cần truyền tải “tiếng gầm” Sư Tử đến với một lượng khán giả đông đảo hơn. Một khi làm như vậy, họ có thể dành được ánh đèn và tỏa sáng, lan rộng thông điệp về công lý. Tuy rằng La Hầu Sư Tử quan tâm sâu sắc đến xã hội như một khối toàn thể, họ cũng có thể khá lạnh nhạt và xa rời ở mức độ riêng rẽ. Công nghệ và các ý tưởng tân tiến có thể là sở trường của họ. Bảo Bình cũng chủ quản máy tính, toán học, khoa học và vật lý lượng tử. Những người có Kế Đô Bảo Bình có thể đưa danh hiệu thiên tài “bác học điên” của mình đến với thế giới, đặc biệt bằng cách thông qua những cải tiến về kỹ thuật số và truyền thông.

Hướng đến con đường quyến rũ, dũng cảm và thể hiện bản thân của La Hầu Sư Tử là công việc trong đời này của họ. Nếu không, kết cục họ có thể chỉ là những công nhân không được đánh giá cao làm việc sau sân khấu, những người mà sức sáng tạo và tiếng nói bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi La Hầu Sư Tử chiếm được ánh đèn, họ phải giữ sự nhún nhường. Nếu không họ có thể đi vào con đường yêu bản thân đến vô độ và đề cao cái tôi.


P. of Fortune < Cự Giải f Nhà 6P. of Fortune Nhà 6
Bạn sẽ gặp những điều tích cực khi để bản thân có được cảm giác mỹ mãn với công việc và hài lòng với sức khoẻ. Với PoF ở đây, công việc và sức khoẻ là những mối bận tâm chính, khi chúng được thoả mãn, bạn sẽ cảm thấy mình là một người thành công. Theo nghĩa cũ, PoF nhà 6 có nghĩa là tiền bạc sẽ đến từ công việc hoặc đồng nghiệp. Tuy nhiên, thành quả của lao động tích cực không chỉ là lương hoặc thưởng, mà còn là cảm giác bản thân là người có mục tiêu và hiệu suất. Với sự chuẩn xác và hoàn thiện trong mọi thứ bạn làm, phần thưởng của bạn chính là sự thăng tiến và bản thân công việc mà bạn đảm nhận. Ưu điểm của bạn chính là sự kỉ luật, khả năng bám sát kế hoạch và xoay sở với các tiểu tiết của cuộc sống. Thành công của bạn sẽ xuất phát từ sự lưu tâm đến chi tiết và khả năng kiểm soát được những công chuyện thường nhật. Chính ở phần lặp lại và luôn tiếp diễn này của cuộc sống, bạn sẽ tìm thấy được may mắn.

Nhà 6 cũng liên quan đến sự mạnh khoẻ và dẻo dai của cơ thể, do đó, bạn sẽ có lợi từ việc chăm sóc cơ thể với một chế độ ăn uống, luyện tập và thư giãn hợp lý. Không cần là triệu phí, bạn sẽ có cảm giác thoả mãn khi có cơ thể cân đối, khoẻ mạnh, và điều này cũng cho thấy sức khoẻ ảnh hưởng quan trọng như thế nào đến vận may của bạn. Nhận biết được điều này, bạn sẽ thấy mình dành thời gian đáng kể cho sức khoẻ; thời gian mà bạn tiêu tốn ở đây chính là thời gian không bị lãng phí. Nhà 6 cũng liên quan đến công việc, nhưng cái chính yếu ở đây không phải bản thân công việc mà là cách ta nhìn nhận nó. Khi bạn tìm ra cách tốt nhất để giữ sức khoẻ và tránh xa stress, là khi bạn tìm thấy niềm hạnh phúc. Bạn đang đầu tư vào mỗi ngày của mình, do đó, những gì bạn ưu tiên và xem trọng chính là những thứ sẽ mang lại vận may cho bạn.


Vertex m Sư Tử g Nhà 7
Tiểu Hành Tinh

Ceres C Bạch Dương a Nhà 6


Ceres ảnh hưởng lên người mang dấu hiệu của nó một số phẩm chất kiên trì với công việc khó khăn, giỏi nuôi dạy con cái và làm vườn . Họ sẽ dung hòa được việc cho và nhận giữa cuộc sống này. Dấu hiệu Ceres được kết hợp với khả năng sinh sản và tính nữ tính. Trên mặt tiêu cực thì dấu hiệu này cũng chi phối nhiều đến cảm xúc hay đau buồn, dễ bị rối loạn cảm xúc, lòng tự trọng thấp, hay sợ hãi và quá sở hữu.


Ceres Bạch Dương
Dấu hiệu Ceres chiếu Bạch dương là sự độc lập, họ thể hiện tình yêu của mình thông qua các hành động âu yếm hơn là lời nói. Họ thích giúp đỡ và khuyến khích người khác trở nên tự tin hơn. Họ có xu hướng dễ mâu thuẫn với những người bất đồng quan điểm dù đó là những người thân thích trong cuộc đời của họ. Tuy nhiên họ cũng rất bảo vệ của gia đình họ. Họ quyết đoán và có thể kết thúc với một điều gì đó nếu cần thiết phải làm vậy. Cung Bạch dương thuộc dấu hiệu Ceres luôn cần có những người biết chủ động và độc lập khi ở bên cạnh mình, nếu họ cảm thấy bị kiểm soát hay bị đổ dồn quá nhiều trách nhiệm thì họ sẵn sàng đứt áo ra đi. Họ coi trọng quyền tự quyết và luôn làm hết sức mình cho những người mà họ quan tâm.


Juno B Bạch Dương a Nhà 7


Trong trường hợp dấu hiệu Juno chiếu vào cung hoàng đạo của bạn thì bạn sẽ có thể gặp được một ai đó mang đến một mối quan hệ lâu dài trong tình cảm. Dấu hiệu này thể hiện tính cách của các cung hoàng đạo đối với tình yêu, sự cam kết trong hôn nhân, thời trang và làm đẹp. Đây sẽ là người bảo trợ trong các mối quan hệ tình yêu đích thực và có tài ngoại giao.

Dấu hiệu này ảnh hưởng phần lớn đến nữ giới, có thể gây ra sự phản bội trong tình yêu và những tiêu cực như dễ giận dữ và cảm xúc phức tạp.


Juno Bạch Dương
Dấu hiệu Juno chiếu Bạch Dương cần sự tự chủ của chính họ. Nếu họ không có được tự chủ trong một mối quan hệ nào đó thì họ có thể kết thúc mối quan hệ này dưới sự khó chịu. Họ có xu hướng bị thu hút với những người khác giới có cá tính mạnh mẽ, họ mong muốn có được sự tự do riêng, họ cũng muốn có một người bạn đời sẽ là một nhân vật có thẩm quyền, địa vị trong xã hội và họ càng kích thích hơn nếu được người đó cạnh tranh với mình. Họ thích có một người bạn đời mà sẽ cùng phiêu lưu với họ. Để có được một mối tình lâu dài, có thể Bạch Dương thuộc Juno cần phải tìm hiểu làm thế nào để phát triển cân bằng trong mối quan hệ của họ để cả hai người đều có thể theo đuổi nhu cầu riêng của mình.


Pallas V Bảo Bình x Nhà 1


Dấu hiệu này có một kết nối đặc biệt với cung Thiên Bình, mang đến sự sáng tạo và nghệ thuật cho người được dấu hiệu này chiếu vào. Dấu hiệu này mang đến hy vọng cho tất cả mọi người đều có được quyền lực cá nhân của họ.

Dấu hiệu Pallas này thực sự ảnh hưởng nhiều đến người được nó chiếu vào liên quan đến các vấn đề như nghệ thuật, tình cảm, trực giác, công lý và sự khôn ngoan.

Dấu hiệu này mang đến sự kết nối tình cảm cha con rất đặc biệt, và có ảnh hương lớn đền toàn bộ nam giới. Mặt tiêu cực thì Pallas Athena dễ dính vào các cuộc xung đột, cuộc chiến pháp lý và đấu tranh cho sự bất công.


Pallas Bảo Bình
Dấu hiệu Pallas chiếu Bảo Bình có khả năng thấy tất cả các vấn đề trong tương lai. Họ có một khả năng đặc biệt nhạy bén trong phân biệt màu sắc, tinh thể, âm thanh và ánh sáng. Họ muốn tạo ra một cái gì đó mới mẽ và thú vị. Họ có thể phát triển sự sáng tạo của họ trong lĩnh vực đồ họa máy tính, khoa học viễn tưởng nghệ thuật hay âm nhạc. Họ cũng là người có tinh thần bảo vệ nhân đạo trên toàn thế giới và thường tham gia vào các tổ chức biểu tình hay từ thiện. Cung Bảo Bình thuộc Pallas thường được sinh ra là một thiên tài, tuy nhiên có thể có một chút điên rồ trong người họ, họ có năng khiếu trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn với các giải pháp khác thường.


Vesta N Nhân Mã l Nhà 11


Dấu hiệu này có đặc điểm là rất có tổ chức và có tài năng hoàn hảo. Nó là hình ảnh thu nhỏ của ngôi nhà và gia đình, sự tận tâm và tình dục.

Khía cạnh tiêu cực của dấu hiệu này mang đến là sự bất an, thiếu tập trung, bừa bãi, phân biệt chủng tộc, bí mật và những rắc rối trong gia đình. Có thể có một nỗi sợ hãi trong quan hệ tình dục hay tình cảm.


Vesta Nhân Mã
Dấu hiệu Vesta chiếu Nhân Mã thích có được quyền lực và tìm kiếm chân lý. Điều này như là nguồn cảm hứng lớn nhất của họ trong cuộc sống. Họ có thể trở nên cuồng tín về niềm tin của họ, họ tin vào sự tự do trí tuệ. Họ là người thực tế và quyết tâm học hỏi càng nhiều càng tốt. Họ là người đầy nhiệt huyết và thích mạo hiểm. Nhân Mã thuộc Vesta sẽ là những nhà giáo hay người truyền đạt kiến thức, tư tưởng rất tốt.


Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Đỉnh Nhà và Hành Tinh Chủ Quản

Ranh giới mỗi nhà được tạo thành bởi hai đường vòng cung và hai đường thẳng. Xoay bản đồ sao theo chiều kim đồng hồ ngược, tìm đường thẳng ranh giới nằm trước. Đường thẳng đó hướng ra cung Hoàng đạo nào thì đỉnh nhà của bạn nằm ở cung Hoàng đạo đó.

Mỗi cung Hoàng đạo đều có 1 chủ tinh – hành tinh được cho là hoạt động mạnh mẽ, thoải mái, tự nhiên nhất khi ngự trong cung Hoàng đạo ấy. Các chủ tinh được phân định theo một tỉ lệ cân xứng, mỗi hành tinh được quản chiếu bởi 2 cung hoàng đạo, 1 tích cực, 1 tiêu cực, ngoại trừ Mặt Trăng với Mặt Trời, chỉ quản chiếu một cung hoàng đạo. Các chủ tinh được phân bố ở giữa các cung hoàng đạo, ở khoảng cách rõ ràng.

Mặt Trời quản chiếu cung Sư Tử, khoảng thời gian nóng nhất trong năm, khi Mặt Trời ở vị trí cao nhất. Mặt Trăng quản chiếu cung Cự Giải, thời điểm Hạ chí, đánh dấu sự đổi hướng của Mặt Trời. Theo tốc độ quỹ đạo giảm dần, ta có Thuỷ Tinh quản chiếu cung Song Tử và cung Xử Nữ, rồi đến Kim Tinh quản chiếu cung Kim Ngưu và Thiên Bình, tiếp đến là Hoả Tinh cai quản cung Bạch Dương và Bọ Cạp. Mộc Tinh cai quản cung Song Ngư và Nhân Mã, cuối cùng, thời điểm lạnh giá và đen tối nhất trong năm, Thổ Tinh cũng là hành tinh chậm nhất, cai quản cung Ma Kết và Bảo Bình. Các hành tinh vành ngoài mới được thêm vào gần đây nhưng cũng đi theo mô hình này; Diêm Vương Tinh là chủ tinh mới của Bọ Cạp, Thiên Vương Tinh là chủ tinh mới của cung Bảo Bình và Hải Vương Tinh là chủ tinh mới của cung Song Ngư.


Xem Đỉnh Nhà 1 tại phần Cung Mọc - Ma Kết


Hành Tinh Chủ Nhà 1 (Thổ Tinh U) Nằm Trong Nhà 7


Những người xung quanh và bạn đời chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống bạn. Bạn có nhu cầu chia sẻ niềm vui thi tham gia bất cứ điều gì với người khác thậm chí là rất xông xáo trong các cuộc thi để có thể gặp gỡ và làm quen với những người khác . Bạn thể hiện bản thân mình tự tin nhất khi bạn ở cùng người khác hoặc thông qua mối quan hệ với họ.

Đỉnh Nhà 2 Song Ngư c

Nhà 2 trong bản đồ sao gắn liền với các giá trị, tài sản, các vấn đề tài chính, sự vận dụng và tiếp thu những năng khiếu và nguồn động lực của mỗi người. Vì thế, nói 1 cách cơ bản, đỉnh nhà 2 nói về tiền bạc của bạn, giá trị của bạn, khả năng tiếp thu năng khiếu tự nhiên cũng như động lực của bạn.


(Sao Mộc/Sao Hải Vương là hành tinh chủ quản của Song Ngư):

Nếu Song Ngư có ảnh hưởng mạnh trong bản đồ sao của bạn, người có đỉnh nhà 2 Song Ngư sẽ trải qua nhiều thời điểm khó khăn về tài chính cho đến khi họ giải phóng bản thân khỏi những vật chất thuần tuý và nhận ra rằng tự do họ đang tìm kiếm không thể mua được bằng tiền, bằng vật chất mà nó đến từ bên trong chính mỗi chúng ta.

Nếu cung Mọc là Song Ngư hoặc Bảo Bình, dù vẫn luôn chú trọng đến những lĩnh vực trong nhà 2 (tài sản, vật chất…); tuy nhiên vật chất không có ý nghĩa nhiều với bạn, thậm chí bạn còn thiếu cảnh giác trong việc quản lý tài sản của mình. Nếu sao Hải Vương gặp những góc chiếu thách thức, bạn nên nghiên cứu toàn bộ các tài liệu cần thiết trước khi đặt bút ký chúng. Sao Hải Vương cai quản những nghề nghiệp sẽ thu hút bạn, và có thể trở thành miếng cơm của bạn sau này – ví dụ như phim ảnh, diễn xuất, nhiếp ảnh, âm nhạc, dầu mỏ, thuyền bè hay nhảy nhót.


Hành Tinh Chủ Nhà 2 (Mộc Tinh Y) Nằm Trong Nhà 10


Thành công trong sự nghiệp, đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của cái tôi là yếu tố quan trọng trong việc hình thành nên giá trị của người có vị trí này trong bản đồ sao. Nếu không có thành tựu, bạn sẽ rất dễ trôi nổi và nghi ngờ giá trị của mình. Ngoài ra, tài chính của bạn có thể được hỗ trợ bởi nguồn lực của cha mẹ, thường là từ người cha. Đồng thời, địa vị mà bạn có được sẽ quyết định xem bạn có được tự do hay không.Hành Tinh Chủ Nhà 2 (Hải Vương Tinh O) Nằm Trong Nhà 4


Người có hành tinh chủ nhà 2 nằm trong nhà 4 sẽ kiếm thu nhập bên ngoài gia đình. Rất nhiều lãnh đạo như Gandhi hay Charles de Gaulle có vị trí này trong bản đồ sao, bởi họ thường xuyên sống và làm việc trong chính phủ hoặc hoàng cung. Bạn cũng có thể hứng thú với bất động sản hoặc thiết kế nội thất. Ngoài ra, ý thức giá trị của người có vị trí này sẽ bị rập khuôn bởi cha mẹ. Cũng có thể, cha hoặc mẹ bạn có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời bạn. Với bạn, gia đình vô cùng quan trọng và góp phần giúp bạn định hình con người mình.Đỉnh Nhà 3 Bạch Dương a

Nhà 3 trong bản đồ sao gắn liền cũng như thể hiện với khả năng giao tiếp. nói năng, môi trường lúc nhỏ, học vấn (những bậc học thấp từ tiểu học đến cấp 3), những chuyến du lịch ngắn và gần. Ngoài ra, nhà 3 còn gắn liền với các mối quan hệ gần như anh chị em trong gia đình hoặc bạn bè cực kì thân.


(Sao Hỏa là hành tinh chủ quản của Bạch Dương):

Bạn có trí óc luôn tràn đầy năng lượng, không ngừng học hỏi và có khả năng tổng hợp kiến thức.

Nếu có cung mọc Bảo Bình, bạn sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa cá tính độc đáo của Bảo Bình cùng với sự thành thật, cởi mở của Bạch Dương. Bạn thẳng thắn và thú vị. Bạn là một người có biệt tài nói chuyện và có lập trường vững vàng. Trong bất cứ cuộc tranh cãi nào, bạn cũng luôn cứng đầu bảo vệ quan điểm đến cùng chứ không muốn nghe người khác góp ý.

Nếu sao Hỏa không có những góc hợp thuận lợi, bạn sẽ không chịu được việc ngồi nghe người khác chỉ trích. Sao Thổ với tính chất ổn định sẽ giúp bạn có đầu óc minh mẫn cùng sự tập trung tuyệt vời. Bạn phải di chuyển đến nhiều nơi ngay từ khi còn bé và nếu có anh chị em thì tuổi thơ của bạn sẽ rất sôi động và đáng nhớ.


Hành Tinh Chủ Nhà 3 (Hỏa Tinh T) Nằm Trong Nhà 8


Nếu có góc hợp căng thẳng, người có hành tinh chủ nhà 3 trong nhà 8 có khả năng mất một người anh/chị/em từ sớm. Cũng có thể, anh/chị/em của bạn bỏ nhà ra đi hoặc vì lý do gì đó phải chia cắt. Ngoài ra, bạn luôn tò mò về sự sống và cái chết và thường nghiên cứu sâu về lĩnh vực này. Ngoài ra, người có hành tinh chủ nhà 3 trong nhà 8 thường quan tâm đến các vấn đề tâm linh. Nếu không, bạn có thể nói một vài lời bông đùa về truyền thống. Các cuộc trò chuyện trong cuộc sống của bạn luôn nghiêm túc bởi bạn không thích ngồi lê đôi mách, nhất là khi hành tinh chủ của bạn là sao Thuỷ, sao Diêm Vương hoặc sao Thổ. Đôi khi, bạn cũng thích những trò chơi thử thách như cờ vua, cờ tào cáo thay vì trò chuyện vô bổ.Đỉnh Nhà 4 Kim Ngưu s

Nhà 4 là nơi để bạn dựa vào, một thế giới riêng của bạn (cả về mặt không gian lẫn về mặt tinh thần). Tượng trưng cho sự gắn bó với gia đình, một nền tảng vững chắc hoặc nơi chốn thực sự, nhà 4 là nơi bạn sẽ thực sự cần đến khi muốn trốn tránh thế giới hay xã hội thực tại.


( Sao Kim là hành tinh chủ quản của Kim Ngưu):

Bạn kiên định và bảo thủ và thừa hưởng những đặc điểm di truyền mạnh mẽ từ gia đình. Bạn thích một nơi ở yên bình. Bên cạnh đó, bạn cũng muốn cho mọi người thấy những điều tuyệt vời khác, như đồ ăn chẳng hạn, điều đó được thể hiện rõ nhất đối với cung Mọc Ma Kết. Sự thật là người có đỉnh nhà 4 ở Kim Ngưu có thể trở thành một nhà sưu tầm xuất sắc, làm giàu hoặc tích góp tài sản, cơ hội mà bạn hiếm khi bỏ qua. Với cung Mọc Bảo Bình tổ ấm của bạn được xem như một nơi nương tựa khi bạn trải qua những thăng trầm trong cuộc đời. Nếu bạn sử dụng hiệu quả năng lượng của sao Kim, thì những năm tháng bình yên của bạn sẽ ngập tràn màu hồng và hạnh phúc.


Hành Tinh Chủ Nhà 4 (Kim Tinh R) Nằm Trong Nhà 8


Với hành tinh chủ nhà 4 nằm trong nhà 8, bạn có thể là người vô cùng kín đáo. Dù bên ngoài bạn nổi bật, thân thiện và hướng ngoại bao nhiêu (điều này còn phụ thuộc vào cung Mọc), rất ít người biết bạn thực sự là ai và làm gì. Bên cạnh đó, cái chết của một vài người có thể gây ấn tượng mạnh với bạn thời còn bé. Điều này dẫn bạn đến với những cách tiếp cận cuộc sống, cái chết và niềm hạnh phúc sâu sắc hơn. Khi lớn lên, một khía cạnh nào đó trong bạn trở nên khá bí ẩn, hoặc bạn bắt đầu tìm hiểu đến các lĩnh vực huyền bí nhiều hơn.

Để cảm thấy an toàn hơn hoặc sống dựa những gì cha mẹ kỳ vọng, người có vị trí này cần trải qua một biến đổi sâu sắc. Dù phụ thuộc vào các góc hợp khác trong bản đồ sao, nhưng việc xử lý tài sản của người khác và được mọi người ủng hộ là điều quan trọng với bạn. Rất nhiều chính trị gia có hành tinh chủ nhà 4 nằm trong nhà 8.

Đỉnh Nhà 5 Song Tử d

Nhà 5 trong bản đồ sao của bạn là đại diện cho tình yêu và những điều lãng mạn, trẻ nhỏ (con cái), tính sáng tạo, khuynh hướng, giải trí và thể thao của bạn.


(Sao Thủy là hành tinh chủ quản của Song Tử):

Với vai trò là phụ huynh thì bạn thường là bậc cha mẹ thích dùng lí trí hơn là dùng tình cảm đối với con cái của mình. Đặc biệt, điều này lại càng được bộc lộ rõ hơn nếu như bạn có cung mọc Bảo Bình. Về chuyện con cái, khả năng sinh đôi không phải là điều hiếm thấy.

Bạn thể hiện là một người có quyết tâm, tham vọng và may mắn với một nhân cách đẹp. Nếu có cung Mọc Ma Kết, âm nhạc sẽ đóng vai trò quan trọng trong bạn. Là người học rất nhanh từ những kinh nghiệm đã qua và có thái độ rất đẹp, rất “nice” với những gì mình làm, đỉnh nhà 5 Song Tử thường sẽ làm tốt trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật hay đồ thủ công. Nếu có cung Mọc Song Ngư, bạn sẽ phát triển hơn trên lĩnh vực giảng dạy, chăm sóc hay triết học.


Hành Tinh Chủ Nhà 5 (Thủy Tinh E) Nằm Trong Nhà 10


Nếu biết cách tận dụng tốt hành tinh chủ nhà 5 trong nhà 10, bạn có thể được công nhận rộng rãi nhờ khả năng nghệ thuật, sáng tạo, âm nhạc, hội hoạ hoặc diễn xuất. Bạn vô cùng cần sự chú ý và luôn muốn tài năng của mình được công nhận. Khỏi cần phải nói, chúng ta có rất nhiều nhân vật có ảnh hưởng có vị trí này như Picasso, Van Gogh, Mitzi Gaynor,…Ngoài ra, cũng có thể con cái của bạn nổi tiếng nhờ tài năng diễn xuất của chúng. Nếu không biết tận dụng hợp lý hoặc hành tinh chủ của bạn có góc hợp căng thẳng, bạn có thể rất thất thường trong tình cảm hoặc phải đấu tranh rất nhiều để thành công.Đỉnh Nhà 6 Cự Giải f

Nhà 6 trong bản đồ sao mang ý nghĩa về các vấn đề công việc, sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng. Nhà 6 cũng nói đến cả những thói quen, sự cống hiến và đồng nghiệp, nhân viên cũng như môi trường làm việc của bạn. Ngoài ra, tủ quần áo và thú cưng của bạn cũng được đề cập trong ngôi nhà này.


(Mặt Trăng là hành tinh chủ quản của Cự Giải):

Nếu có đỉnh nhà 6 là Cự Giải trong bản đồ sao, dường như cuộc đời của bạn gắn liền với sự nghiệp vậy! Có điều bạn có thể sẽ không vui vẻ mấy nếu như bạn không thật sự thích việc mình đang làm, nếu năng lượng Bảo Bình nổi trội trong bản đồ sao của bạn thì điều này càng thể hiện rõ.

Nếu có cung Mọc Ma Kết, dù có một tham vọng về vật chất rất lớn mà hiếm thấy ở người khác, bạn vẫn sẽ làm việc tốt hơn khi ở các vị trí cấp dưới. Nếu bản đồ sao của bạn có điểm nhấn Song Ngư hoặc Mặt Trăng của bạn ngụ ở một trong các cung Linh Hoạt (Song Tử, Xử Nữ, Nhân Mã, Song Ngư), bạn có khả năng trong lĩnh vực y tế hoặc giải quyết tốt các vấn đề về kiêng khem và chế độ dinh dưỡng.

Hệ tiêu hoá của những ai có đỉnh nhà 6 Cự Giải sẽ đặc biệt vô cùng quan trọng! Nếu Mặt Trăng của bạn có các góc chiếu căng thẳng sẽ dẫn đến các triệu chứng như u loét, dị ứng hay rối loạn ăn uống.

Bạn cũng có hứng thú với các vấn đề về lao động. Đỉnh nhà 6 Cự Giải cũng cho thấy bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ kẻ yếu thế hơn mình.


Hành Tinh Chủ Nhà 6 (Mặt Trăng W) Nằm Trong Nhà 3


Với hành tinh chủ nhà 6 trong nhà 3, công việc của bạn sẽ gắn liền với truyền thông và giao tiếp nhiều hơn bao giờ hết. Bạn có thể kiếm tiền nhờ các ngành này, hoặc phải giao tiếp rất nhiều trong công việc. Bên cạnh đó, anh chị em của bạn có thể hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc. Ngoài ra, trẻ con có vị trí này trong bản đồ sao sẽ vô cùng hoạt ngôn, nhất là khi hành tinh chủ của chúng có các góc hợp thuận lợi. Nếu không, chúng sẽ có những thói quen xấu và mất rất nhiều thời gian để hình thành thói quen tốt. Cuối cùng, nếu bạn là sếp và có hành tinh chủ nhà 6 nằm trong nhà 3, bạn thích giao tiếp với nhân viên và luôn muốn giữ kỷ niệm đẹp với họ.Đỉnh Nhà 7 Cự Giải f

Nhà 7, tuy được cho là ngôi nhà của Hôn Nhân, nhưng thật chất, nó nói lên bất kì mối quan hệ 2 người nào của bạn : vợ chồng, người yêu, đối tác kinh doanh, đồng nghiệp, thậm chí là kẻ thù. Đây là cũng mảnh đất ám chỉ những thứ như ly dị, chia tay, kiện tụng…


(Mặt trăng là hành tinh chủ quản của Cự Giải):

Với nhu cầu cảm xúc sâu sắc, bạn luôn tìm kiếm một người phụ nữ/ đàn ông của gia đình, là người chu cấp và chăm lo tốt cho gia đình nhỏ của bạn. Với đỉnh nhà 7 tại Cự Giải, Ma Kết sẽ là cung mọc của bạn. Nếu như bạn là nam, bạn sẽ mong muốn nửa kia sẽ chăm sóc bạn như…mẹ bạn. Nếu bạn là nữ (chưa xét đến cung Mặt Trăng trong bản đồ sao), bạn sẽ muốn người bạn đời của mình thật mạnh mẽ, nhưng thường bạn lại chọn một người thụ động và nhã nhặn.

Mặc dù trông bề ngoài bạn có vẻ nhút nhát rụt rè, kín đáo nhưng sâu thẳm lại muốn được quần chúng ưa thích hoặc ít nhất là được giao thiệp nhiều với mọi người. Vì thế, người có đỉnh nhà 7 Cự Giải có thể làm tốt các nghề liên quan đến quan hệ công chúng vì họ có khả năng biết được điều gì sẽ thu hút đám đông. Nếu như không theo đuổi một nghề nghiệp cho riêng mình, bạn có thể là người trợ thủ đắc lực cho chồng/vợ cả trong công việc và gia đình.


Hành Tinh Chủ Nhà 7 (Mặt Trăng W) Nằm Trong Nhà 3


Nhà 3 là nhà kém ổn định nhất trong vòng tròn hoàng đạo. Hầu như các mối quan hệ trong xã hội của bạn đều dễ dàng đến và đi, đôi khi là kết thúc bất thình lình, và bạn sẽ thấy thật khó để tìm được một mối quan hệ để duy trì lâu dài trong cuộc sống của mình. Bạn có nhu cầu cao được thể hiện và khẳng định với nửa kia của mình, và muốn người kia dành toàn bộ sự chú ý, đôi khi là ngưỡng mộ, cho bạn. Do thích yêu theo kiểu gặp gỡ, nói chuyện, đi chơi nhiều, vì thế bạn có xu hướng chọn người trẻ hơn mình nhiều. Ngoại hình đẹp cũng ảnh hưởng nhiều đến sự lựa chọn của bạn.

Đỉnh Nhà 8 Xử Nữ h

Nhà 8 trong bản đồ sao đại diện cho sự hỗ trợ từ bên ngoài, tình dục, tài sản, vấn đề thừa kế, thuế, tài sản của bạn đời, những vấn đề bí ẩn, sự kết thúc và đổi mới.


(sao Thuỷ là hành tinh của quản của Xử Nữ):Khi giải quyết các vấn đề liên quan tới tiền bạc của người khác, bạn vô cùng thực tế. Vì vậy bạn có thể làm tốt trong lĩnh vực ngân hàng, môi giới hoặc kế toán, đặc biệt nếu bạn có cung Mọc Ma Kết hoặc Song Ngư. Bạn cần phải được thuyết phục thì mới quan tâm tới các vấn đề tâm lý hoặc tâm linh, và mọi việc phải được chứng minh trước khi bạn có thể chấp nhận chúng. Bất kì khó khăn nào trong đời sống tình dục của những người có đỉnh nhà 8 Xử Nữ đều là do sự phê phán, phân tích thái quá của bạn và nhu cầu của bạn đời, hoặc ngược lại. Với cung Mọc Bảo Bình, bạn có thể có đỉnh nhà 5 là Song Tử. Sự kết hợp giữa Bảo Bình – Song Tử – Xử Nữ có thể khiến bạn mong muốn thay đổi đời sống tình cảm của mình, nhưng thường bất đắc dĩ mới nói ra nhu cầu tình dục sâu thẳm bên trong. Việc này có thể khiến nhiều người không được thỏa mãn, thậm chí độc thân, trừ khi Sao Thủy ở cung kiên định. Nhưng nếu Sao Thủy ở vị trí thuận lợi, người có đỉnh nhà 8 Xử Nữ có thể tràn trề sức sống, mạo hiểm với tình dục và giàu trí tưởng tượng, đặc biệt với những bạn có cung Mọc Bảo Bình.


Hành Tinh Chủ Nhà 8 (Thủy Tinh E) Nằm Trong Nhà 10


Những mâu thuẫn về cảm xúc hay sự quan tâm của bạn đến cái chết, sự huyền bí giúp bạn tìm thấy công việc thích hợp cho mình. Các hoạt động tình dục và khả năng đào sâu sự việc xây dựng danh tiếng của bạn. Bạn thể hiện tình dục trong nghề nghiệp của bạn. Tình dục của bạn được công nhận rộng rãi. Bạn sử dụng nghiên cứu và điều tra trong sự nghiệp của bạn. Các khoản nợ của bạn trở nên công khai. Kế thừa ảnh hưởng đến địa vị xã hội của bạn. Thái độ của bạn với cuộc sống và cái chết ảnh hưởng đến nghề nghiệp bạn chọn. Năng lực của bạn cho các tương tác cảm xúc sâu sắc góp phần vào sự công nhận và giải thưởng bạn nhận được. Bạn tình giúp tăng cường địa vị xã hội của bạn, hay có được sự công nhận và giải thưởng. Bạn tạo dựng sự nghiệp bằng cách hiểu động lực của người khác. Tình dục là một cách để leo lên nấc thang thành công. Bạn bước vào các mối quan hệ tình dục để tìm kiếm địa vị xã hội. Sự chuyển hóa của bạn có thể giúp hoặc cản trở sự nghiệp của bạn.

Bạn có thể chết vì làm việc quá sức hay thực hiện những công tác xui xẻo, chết trong sự "nổi tiếng", bị tai tiếng hay tự tử vì "sĩ diện" hoặc để giữ "uy tín" hay "bí mật quốc gia", chết vì "bệnh già" hay mãn tính (thọ), chết vì treo cổ, chết vì bệnh tật / tai nạn liên quan đến xương, đầu gối, khớp xương

Đỉnh Nhà 9 Thiên Bình j

Đỉnh nhà 9 nói về tâm trí và nhận thức bậc cao, triết lý, những lý tưởng, trình độ giáo dục bậc cao (đại học và sau đại học,..), những chuyến đi dài và tôn giáo của chúng ta.


(sao Kim là hành tinh chủ quản của Thiên Bình):

Là một người vô cùng lý tưởng, khá thoải mái trong quan điểm, luôn hướng đến hoà bình và công lý, người có đỉnh nhà 9 Thiên Bình luôn chịu đứng ở vị trí thứ yếu, nhất là khi bạn có điểm Mọc Song Ngư. Với những ai có điểm Mọc Bảo Bình, tham vọng của bạn có thể thiếu thực tế nhưng chặt chẽ về mặt logic. Ngoài ra, bạn còn có gu thẩm mỹ tốt và biết cách hưởng thụ cuộc sống, trừ khi sao Kim của bạn có vị trí quá tiêu cực. Bạn không thích những hành động quê mùa, thô bỉ và cho rằng đó là hành vi xúc phạm. Người có đỉnh nhà 9 Thiên Bình không quá thích thú du lịch. Nếu bạn có điểm Mọc Ma Kết, bạn nghiêng về những triết lý thực tế và cụ thể. Ngược lại, nếu bạn có điểm Mọc Bảo Bình, bạn sẽ có một quan điểm kỳ quái hơn. Ngoài ra, chiêm tinh và pháp lý cũng có thể là vấn đề mà những người có vị trí này hứng thú.


Hành Tinh Chủ Nhà 9 (Kim Tinh R) Nằm Trong Nhà 8


Bạn đi du lịch, theo đuổi ý nghĩa của cuộc sống để tìm kiếm trải nghiệm mạnh mẽ. Du lịch cung cấp cơ hội để khám phá những điều cấm kỵ. Bạn mở rộng tầm nhìn của mình thông qua những trải nghiệm tình dục. Bạn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống thông qua tình dục. Bạn mang kiến ​​thức về luật pháp cho các vấn đề của sự sống và cái chết. Hệ thống niềm tin của bạn xoay quanh cái chết, sự sống, tái sinh và biến đổi. Bạn có cảm xúc mạnh mẽ về việc tự tử, phá thai và án tử hình. Bạn thích đến thăm nghĩa trang. Bạn nghiên cứu các thực hành tình dục của các nền văn hóa khác. Giáo dục đại học của bạn xoay quanh nghiên cứu và điều tra. Tôn giáo của bạn ủng hộ thái độ của bạn với sự sống và cái chết. Hệ thống niềm tin của bạn điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu tình cảm của bạn. Bạn đi du lịch để mở rộng sự quan tâm của bạn trong điều huyền bí. Triết lý sống của bạn xoay quanh mối quan tâm của bạn về điều huyền bí. Hệ thống niềm tin cá nhân của bạn hỗ trợ khuynh hướng tình dục của bạn. Sự quan tâm của bạn đối với luật pháp dẫn bạn trở thành một luật sư thuế hoặc luật sư bất động sản. Sự quan tâm của bạn đến tôn giáo dẫn bạn trở thành một nhà nghiên cứu.

Xem Đỉnh Nhà 10 tại phần Thiên Đỉnh - Bọ Cạp


Hành Tinh Chủ Nhà 10 (Hỏa Tinh T) Nằm Trong Nhà 8


Con đường sự nghiệp của bạn luôn đầy những thách thức. Chú ý và cẩn thận sẽ giúp bạn vượt qua một số khó khăn. Tuy nhiên, bạn có thể đạt được những cương vị và chức vụ nắm giữ quyền lực, rồi bị thoái chức và sau đó được phục hồi. Bạn có thể thay đổi chí hướng và sự nghiệp nhiều lần trong cuộc đời, hoặc chú tâm đeo đuổi một thú vui nào đó nghiêm túc đến mức nó dần trở thành nguồn thu nhập đáng kể của bạn. Bạn thường gặp chuyện đâm thọt sau lưng qua các cuộc họp kín hay “bôi xấu” ngấm ngầm nhằm hãm hại bạn ở nơi làm việc. Bạn có thể bị ép buộc phải nghỉ việc ở những vị trí đang đảm nhiệm. Một số chuyện công việc căng thẳng sẽ làm vẩn đục suy nghĩ của bạn. Những quyết định của bạn quay ngược lại "phản chủ" và làm sa sút sự nghiệp của bạn. Tránh tham gia những hoạt động tội phạm hay mờ ám, vì nó có thể dẫn đến sự hổ thẹn cho bạn, nhất là khi có những góc chiếu xấu. Tránh làm về nông nghiệp. Bạn ưa chọn những công việc thấp kém như giúp việc, mồ mả hay đốt rác. Hoặc sự nghiệp của bạn cũng có thể liên quan đến ngành nghề có tính chất "thời vụ" như da súc vật, bảo hiểm, khai thác khoáng sản v.v... Nếu chủ tinh cung Nhà 10 được đắc địa, được góc chiếu hay vận hạn thuận lợi, bạn có thể có những chức vụ rất cao nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Cung Nhà thứ 8 đem tới những gián đoạn, thăng trầm và biến đổi nhanh chóng qua những vận hạn. Sẽ có lợi cho bạn hơn nếu bạn chấp nhận trách nhiệm và tránh đổ lỗi cho người khác về những hoàn cảnh mà mình gặp phải.. Bạn có khả năng để trở thành một người thầy tâm linh hay huyền bí trong suốt cuộc đời, nhất là khi gặp góc chiếu hoặc ảnh hưởng từ Mộc Tinh.Hành Tinh Chủ Nhà 10 (Diêm Vương Tinh P) Nằm Trong Nhà 4


Đất đai cho bạn một nơi chốn và phương tiện cần thiết để làm việc trong lãnh vực nông nghiệp hay bất động sản, đồng thời thiết lập được những kỹ nghệ và trụ sở thương mại. Những hướng kinh doanh này tiến triển thuận lợi và làm bạn nổi tiếng ngay trên quê hương của mình (chủ tinh cung Nhà 10 trong cung Nhà 4 chiếu đối góc ngược về cung Nhà của mình, tạo gấp đôi động lực). Bạn có thể có nhiều xe cộ trong khối tài sản của mình. Quyền lực đến với bạn qua đường chính trị (nhất là nếu chủ tinh Nhà thứ 9 đứng chung với chủ tinh Nhà thứ 10 trong cùng cung Nhà thứ 4, tạo ra thế chiếu mang tính cao cấp). Bạn chiếm lĩnh được những vị trí quan trọng như lãnh đạo của một tổ chức hay công chức. Sự ham học hỏi của bạn được nể phục, có danh tiếng, và mọi người rộng lượng thoải mái với bạn dù bạn đi đến nơi đâu. Bạn có mối quan hệ và liên kết sâu sắc với người mẹ. Nếu lá số có các góc chiếu kìm hãm, bạn có thể sống một cuộc sống "nô lệ khổ sai", hoặc một nhân viên chăm chỉ bình thường, hay là một "osin" trung thành cho người khác. Bạn cũng có thể có những quyết định sai lầm liên quan đến tài sản, dẫn đến mất mát tài chánh và tác động xấu đến uy tín của bạn.Đỉnh Nhà 11 Nhân Mã l

Nhà 11 trong lá số của mỗi người tượng trưng cho bạn bè, niềm tin và hy vọng của bạn, các hoạt động nhân đạo, các sự kiện, hội nhóm và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát của bạn.


(Sao Mộc là hành tinh chủ quản của Nhân Mã): Là người đi đầu trong các phong trào hoạt động nhân đạo, bạn không thích ai đó xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của mình, đặc biệt khi bản đồ sao chịu ảnh hưởng từ năng lượng của Bảo Bình. Ít khi đòi hỏi điều gì ở bạn bè nên tình bạn của những ai có vị trí này đều được duy trì rất lâu dài, kể cả khi các bạn có cách nhau ngàn dặm. Nếu sao Mộc tạo nhiều góc hợp mâu thuẫn, người khác có thể lợi dụng những năng khiếu vốn có của bạn vì mục đích riêng của họ, và nếu sao Hải Vương có liên quan đến các góc hợp này, bạn dễ để cho người người bạn đểu làm cho lầm đường lạc lối. Người có đỉnh nhà 11 Nhân Mã đều rất cởi mở và hào phóng, nhất là khi Song Ngư có tác động mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu AC của bạn là Ma Kết, bạn đặt ra nhiều mục tiêu để đạt được và cần bạn bè giúp đỡ.


Hành Tinh Chủ Nhà 11 (Mộc Tinh Y) Nằm Trong Nhà 10


Bạn kết bạn thông qua nghề nghiệp của bạn. Bạn có xu hướng kết bạn với những người nổi tiếng. Bạn tham gia vào các nhóm và tổ chức khác nhau để nâng cao danh tiếng của mình và tiếp xúc với công chúng. Sự tham gia của bạn vào cải cách xã hội hay bạn bè của bạn làm cho bạn nổi tiếng. Bạn đưa vấn đề xã hội ra ngoài nhận thức cộng đồng. Bạn trở nên nổi tiếng vì có tiếng nói riêng trong một phong trào. Bạn có một cách tiếp cận dân chủ cho cuộc sống chuyên nghiệp của bạn.

Đỉnh Nhà 12 Ma Kết z

Nhà 12 trong bản đồ sao đại diện cho tiềm thức, nội lực, những thất bại và những hoạt động thầm kín, vô thức của chúng ta.


(sao Thổ là hành tinh chủ quản của Ma Kết):

Nếu bạn có điểm Mọc Bảo Bình, bạn cần phải vững chãi và vận dụng nội lực nếu muốn tận dụng tốt năng lượng Bảo Bình. Bên cạnh đó, bạn luôn thích ở một mình và làm những công việc đòi hỏi sự độc lập. Đồng thời, những người có đỉnh nhà 12 Ma Kết cần sửa đổi tính ích kỷ của mình, đặc biệt là khi điểm Mọc của bạn cũng ở cung Hoàng đạo này. Dưới năng lượng của sao Thổ, bạn cần phải chế ngự sự suy sụp bạn hay mắc phải.


Hành Tinh Chủ Nhà 12 (Thổ Tinh U) Nằm Trong Nhà 7


Bạn trải qua nỗi buồn và mất mát thông qua các mối quan hệ quan trọng. Bạn có xu hướng kết hôn với một người cũ. Giấc mơ cho bạn thấy bạn đời của bạn. Bạn có một kết nối tâm linh, thế giới khác. Đau buồn và buồn phiền của bạn thường ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn. Kinh nghiệm của bạn với mất mát và nỗi buồn thúc đẩy một liên doanh kinh doanh. Bạn trở thành một luật sư thay mặt cho một bệnh viện hoặc tổ chức từ thiện. Sự quan tâm của bạn đối với các hiện tượng huyền bí và tâm linh ảnh hưởng đến mối quan hệ đối tác quan trọng của bạn. Ở trong bệnh viện, nhà tù hoặc môi trường thể chế khác là một cách để gặp một người đặc biệt. Bạn trải qua mất mát, đau buồn và buồn bã khi bạn cố gắng liên quan đến người khác. Mong muốn thoát khỏi thực tại ảnh hưởng đến khả năng duy trì mối quan hệ nghiêm túc của bạn. Cách tiếp cận của bạn đối với các mối quan hệ quan trọng là mơ mộng và không tập trung. Bạn mang trí tưởng tượng đến quan hệ đối tác của bạn. Bạn phá hoại chính mình trong quan hệ đối tác quan trọng. Bạn muốn trải nghiệm hạnh phúc trọn vẹn với đối tác của bạn. Bạn mất đi ranh giới khi nói đến những mối quan hệ quan trọng. Bạn vượt qua ranh giới thông qua các mối quan hệ quan trọng.

Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Các Góc Chiếu


Mỗi hành tinh có một định hướng khác nhau về trải nghiệm cuộc sống. Mỗi hành tinh sẽ nếm thử, tiêu hóa, thâm nhập hay chối từ trải nghiệm đó theo những cách khác nhau. Đối với Chiêm Tinh Học, không có góc chiếu, hành tinh, hay vận nào gọi là "tốt" hay "xấu". Đơn giản là chúng đều có tính cách riêng, đôi khi lại tương phản / đối nghịch lẫn nhau.
Nói cách khác, mỗi loại góc chiếu đều có hai bộ mặt. Những góc chiếu căng thẳng luôn đem đến những khó khăn, và nếu chúng ta có thể vượt qua khó khăn đó, chúng trở thành sự thắng lợi, chinh phục hay thành đạt cho bản thân. Trong khi đó, những góc chiếu hài hòa đem đến những điều kiện thuận lợi có thể phung phí đi nhiều cơ hội tốt. Tốt nhất và lý tưởng nhất là một lá số nên có sự cân bằng giữa 2 nhóm góc chiếu vừa căng thẳng vừa hài hòa. Nếu một người chỉ có toàn những góc chiếu hài hòa sẽ có nhiều tiềm năng đấy, nhưng lại không có động lực để phát triển nó, trong khi một người chỉ có những góc chiếu căng thẳng có thể cảm thấy thiếu niềm tin và lạc quan để vượt qua các khó khăn.
Trong vận hạn, trùng tụ và song song/phản gương ngang là những góc chiếu mang tính HÀNH ĐỘNG. Chúng cho thấy năng lượng và phản ứng, cũng như hiệu ứng của chúng được gia tăng, dù là tốt hay xấu, bởi vì các năng lượng được hội nhập lại với nhau.
Vuông Góc được hiểu như là những xung đột và tương phản đầy ý nghĩa và cần bỏ ra sức lực và óc suy gẫm để giải quyết. Thông thường, khó ai có thể bỏ qua chúng. Chúng thường gây chú ý cho chúng ta bằng những cách hóc búa, nhưng có thể có lợi, hữu dụng và đầy sáng tạo.Mặt Trời Đối góc 180° với Mặt Trăng (năng lượng = 3.02 và góc chiếu này tương quan xấu = -3.02)
Bạn luôn phải đấu tranh giữa lí trí và tình cảm, ngược lại với góc trùng. Sinh lực của mặt trời chống lại thói quen của mặt trăng, tạo nên một nhân cách đầy sức sống và đam mê. Góc hợp này có xu hướng nghiêng về một thái cực. Nếu bạn nghiêng về mặt trăng thì bạn có xu hướng thiếu tập trung và hay do dự. Khi bạn quyết định đi trên một con đường, có một cái gì đó kéo bạn ngược lại, làm cho bạn nghi ngờ quyết định của mình. Bạn bắt đầu lơ mơ “ Nếu thế này, nhỡ thế kia thì sao…?” hay “ Mặt khác, trái lại thì sao….?”. Nhưng bạn vĩnh viễn không giải quyết được những điều đó mà chỉ tự chôn vùi mình trong mớ bòng bong đó. Nếu những người thuần nhất có góc đối này có được phong cách của Bạch Dương hay năng lượng của Thiên Bình thì họ có thể nhận thức được những điểm đối lập trong một vấn đề hay những mặt khác nhau của một đồng xu…
Sức sống của bạn bộc lộ rõ nhất qua cuộc tranh đấu nội tâm của mình. Cuộc sống của bạn có thể gặp nhiều thăng trầm, hãy lưu ý thể chất và tình cảm của mình. Bạn có thể có một tuần hưng phấn trong công việc và thiếu động lực và tuần sau. Năng lượng của bạn biến động nhiều hơn hầu hết những người khác, biến động trong nội tâm bạn.
Bài học về những gì cuộc sống này trông đợi ở bạn, bị thay đổi trong quá trình trưởng thành của bạn. Có nhiều xung đột xảy ra, rồi có lúc lại hoàn toàn hòa giải, nhất nhất đi theo một con đường. Một số thiên nhiều về mặt trăng cho rằng cha mẹ của họ như hai cá nhân tách biệt, những gì họ muốn rất khác với con cái. Một số bạn cảm thấy thất vọng trong mối liên hệ tình cảm với người cha và ngột ngạt trong sự liên hệ với người mẹ. Thật khó cho bạn để tìm thấy hạnh phúc bên trong mình. Bạn có xu hướng nhìn ra bên ngoài bản thân để tìm kiếm sự toàn vẹn, nôn nóng hình thành các mối quan hệ quan trọng khi còn trẻ vì bạn nghĩ hạnh phúc được tìm thấy từ một người khác. Bạn nên thận trọng và bình tĩnh, vì điều đó có thể dẫn đến sớm tan vỡ. Nhu cầu của bạn rất phức tạp
Bạn khá tự giác. Bạn chấp nhận rất nhiều những góc nhìn và quan điểm khác nhau. Bạn là một nhà tâm lý tuyệt vời trong việc nhìn nhận tính cách cũng như phát hiện ra động cơ của con người. Nhưng nếu mọi chuyện là một tình huống ẩn chứa quá nhiều tình cảm, thì bạn sẽ xem xét bằng cách… mò mẫm. Bạn muốn biết cách mọi người tự kiểm điểm bản thân mình và bạn cũng muốn dành phần tốt đẹp của cuộc sống để khám phá bản thân qua cách so sánh người với người.
Trái tim bạn rất bất ổn và thiếu quyết đoán, vì vậy những cái đuôi theo bạn sớm muộn cũng sẽ nản lòng. Lời này dành cho những người phải hàng ngày đối phó với người có Mặt trời đối mặt trăng: mong muốn thay đổi trái tim những người này là một hình thức chân thành, họ là kết quả của một sự đấu tranh nội tâm rất thực tế mà cũng rất khó hiểu.
Bạn có thể nóng nảy, thiếu an toàn, và rất nhạy cảm. Khả năng thiên phú của bạn là tư đặt mình trong đôi giày của người khác để xem xét các quan điểm khác nhau. Tuy nhiên trong một số hoàn cảnh, bạn phải vất vả để nhận thấy điều gì là bạn thực sự muốn. Điều này dễ hơn với những người mặt trăng yếu hơn, và là một cuộc đấu tranh lâu dài với những người thiên nhiều về mặt trăng. Ngược lại nhận ra điều gì là dễ dàng thì những người thiên về mặt trăng lại nhạy cảm hơn.
Nói chung Mặt trời đối mặt trăng là những cá nhân khá thú vị và phức tạp. Nếu bạn thiên nhiều về mặt trăng, tính cách bạn có một chút điên rồ và hài hước. Sự đối lập này sẽ được giảm đi khi mặt trời hoặc mặt trăng của bạn tạo góc 120 độ hoặc 60 độ với một hành tinh nào đó.

Mặt Trời Lục hợp 60° với Hỏa Tinh (năng lượng = 3.57 và góc chiếu này tương quan tốt = 2.68)
Cá nhân này mang tính cạnh tranh và thái độ “tôi phải là người đầu tiên” không thể nhầm lẫn đi đâu được. Bạn dường như không thể ngồi yên, nhất là khi bạn còn trẻ. Góc hợp gây mâu thuẫn và khó khăn này, càng tạo nên cho bạn nguồn năng lượng dồi dào đến mức khó có thể kiểm soát khi bạn chưa trưởng thành. Quá trình phát triển và trưởng thành sau này sẽ giúp bạn tìm cách triệt tiêu nguồn năng lượng dư thừa ấy vào công việc, thể thao hoặc một lĩnh vực nào mà sự cạnh tranh cần được cân nhắc kĩ lưỡng. Tuy nhiên bạn dễ bị vướng vào các xung đột và thường mắc nhiều sai lầm do khó kiềm chế bản thân. Để đạt được mục tiêu càng nhanh càng tốt, bạn muốn hành động ngay hơn là ngồi nói. Một số người nhận xét bạn rất nóng tính và tính khí thất thường. Điều đó khiến bạn thất vọng và nóng vội hành động một cách bốc đồng để khẳng định ý chí của bạn. Nên nhớ rằng sự bình tĩnh mới là cách để chứng minh rằng bạn không ấu trĩ.
Về cơ bản, bạn sở hữu góc hợp này và bạn thường xuyên phải đối mặt với xung đột, tuy nhiên bạn đặc biệt không sợ nó. Nó như một phần cuộc sống của bạn. Bạn phải đối mặt với việc kìm hãm nội lực của mình. Bạn nhận ra và bạn biết mâu thuẫn đó là gì. Vì vậy bạn chọn cách không né tránh dù trong lòng bạn cảm thấy có lỗi với bản thân. Bạn đáp trả lại mọi thách thức một cách mạnh mẽ.
Tuy nhiên xung đột này xảy ra một cách tiêu cực hơn là tích cực. Khi còn trẻ, bạn dường như cảm thấy thường xuyên phải đối mặt với sự giận dữ từ những người khác. Bài học dành cho bạn là cần biết kiềm chế và học cách điều khiển năng lượng của mình một cách hợp lý để mang lại hiệu quả trong cuộc sống. Thử tưởng tượng mà xem, nếu như bạn biết cách sử dụng nguồn năng lượng khổng lồ ấy vào đúng mục đích, thành tựu sẽ tuyệt vời làm sao! Nhắc nhỏ: khi tranh cãi nổ ra, bạn hãy bày tỏ ý chân thành rằng bạn thực sự hiểu rằng bạn “tỏa nhiệt” đến mức nào và thông cảm với sự phẫn nộ của người khác, chỉ là nội lực mạnh quá nên bạn mệt mỏi với nó thôi. Như vậy dần dần bạn sẽ được mọi người thông cảm và giúp đỡ nhiều hơn

Mặt Trời Trùng tụ 0° với Mộc Tinh (năng lượng = 5.02 và góc chiếu này tương quan tốt = 2.51)
Trừ khi sao thổ cũng tham gia vào góc hợp này, hiển nhiên bạn là một người rất nhiệt tình và lạc quan. Bạn luôn mong đợi những điều tốt đẹp nhất từ bản thân, người khác và từ cuộc sống. Bạn muốn nhìn thấy sự tốt đẹp ấy trên toàn thế giới :3
Sự tự tin của bạn rất hiệu quả, dù đôi lúc mang lại chút rắc rối. Nên nhớ rằng việc quá đam mê hoặc buông lỏng bản thân dù trong ăn uống, cờ bạc, mua sắm hay bất cứ một thú vui nào cũng khiến bạn trì hoãn hoàn thiện bản thân, hoặc bỏ mặc và tin rằng mọi thứ sẽ tự tốt lên, rồi sẽ ổn cả. Bạn có thể ăn chỉ để sống, mua những món đồ đắt tiền mà tạm thời quên đi hóa đơn của tháng sau. Bạn gặp khó khăn trong việc tiết kiệm tiền. Điều thú vị là bạn dường như có một thiên thần hộ mệnh luôn đứng sau bảo vệ và che chở cho bạn, cứu giúp bạn ngay phút cuối cùng. Nếu góc hợp này xuất hiện trong biểu đồ người phụ nữ, bạn sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ và may mắn từ đàn ông. Còn trong biểu đồ người đàn ông, bạn nhận được rất nhiều điều tốt từ người cha của mình. Bạn quan tâm đến lợi ích của nhiều người, sử dụng nguyện vọng của số đông để chuyển tiếp những tham vọng của riêng mình. Du lịch đối với bạn rất thú vị.
Lưu ý là bạn có thể có xu hướng trốn tránh và thoái thác công việc. Điều này có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng đấy. Bạn khá tháo vát và bạn muốn giúp đỡ hơn là tranh luận với mọi người. Bạn công bằng, tận tình và chân thành. Bạn hào phóng tiền bạc và thời gian. Tuy nhiên không nên hứa hẹn nhiều hơn những gì mình có thể chắc chắn làm, dù bạn có khả năng đi chăng nữa. Sao Mộc trùng với Mặt trời khiến bạn rất tự tin, nhưng đừng vì thế mà tự cho mình là đúng và đạo đức, hoặc thích chỉ bảo người khác, cường điệu hóa bản thân, bạn sẽ mất điểm trong mắt mọi người.

Mặt Trời Vuông góc 90° với Thổ Tinh (năng lượng = 8.81 và góc chiếu này tương quan xấu = -13.21)
Góc hợp này có thể che giấu đi không cho bạn thể hiện được nhiều ra bên ngoài. Đặc biệt là vào thời niên thiếu, nó sẽ ép bạn phải học mọi thứ theo một cách khó nhằn nhất. Bạn có tài phán xét, đặc biệt là trong sự nghiệp. Một khi nắm bắt được thành công, lòng tin vào bản thân của bạn lại càng tăng cao. Góc hợp này thường mang lại một cuộc hôn nhân với người đã qua một lần đò hoặc với người có khác biệt tuổi tác lớn.

Mặt Trời Ngũ chiếu 150° với Diêm Vương Tinh (năng lượng = 0.07 và góc chiếu này trung bình)
Bạn luôn dùng hết sức mình trong mọi việc thế nên bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe bản thân. Động lực của bạn thường dựa trên sự không hài lòng ẩn sâu bên trong, đó là rào cản bạn cần vượt qua thậm chí nếu cần phải có cả sự giúp đỡ của chuyên gia. Mong muốn được thao túng của sao Diêm Vương có thể ảnh hưởng đến cách bạn thể hiện cái tôi (mặt trời) dẫn đến kết quả là cảm thấy bất mãn hoặc chán nản; cách tốt nhất để đối phó với những cảm xúc tiêu cực này là chuyển hóa năng lượng của bạn vào những khía cạch khác ví dụ như nghề nghiệp, giải trí hoặc những mối quan hệ.

Mặt Trăng Ngũ chiếu 150° với Thủy Tinh
(năng lượng = 2.67 và góc chiếu này trung bình)
Bạn sẽ gặp khó khăn khi giải quyết các vấn đề vì cảm xúc và tư duy của bạn không phải lúc nào cũng ăn khớp với nhau. Rất khó để bạn giữ được bí mật, và đôi khi lời nói đi trước suy nghĩ của bạn. Sự bồn chồn và lo lắng sẽ khiến bạn thiếu tầm nhìn xa, và khó đặt mình ở hoàn cảnh người khác. Nhưng một khi bạn tìm được cách để phối hợp giữa tư duy logic (sao Thủy) cùng cảm xúc (Mặt Trăng), rất nhiều cánh cửa về giao tiếp sẽ mở ra với bạn.

Mặt Trăng Ngũ chiếu 150° với Kim Tinh
(năng lượng = 0.00 và góc chiếu này trung bình)
Để khẳng định bản ngã của mình, bạn có thể nhún nhường quá mức trước ý kiến của người khác. Bạn có thể thu hút những người muốn bạn chứng minh được tình cảm của bạn với họ. Ngoài ra, sự nuông chiều bản thân còn có thể khiến bạn có những thói quen không tốt cho sức khỏe và bạn cũng nên học cách phân biệt đâu là cái quan trọng và đâu là cái không cần thiết. Và để bù đắp cho cảm giác bị thấp kém và thua thiệt hơn, bạn có thể có nhu cầu được mọi người quan tâm tới. Nhưng rồi bạn sẽ cảm thấy tự tin khi nhận ra mình đang được yêu mến.

Mặt Trăng Vuông góc 90° với Thổ Tinh
(năng lượng = 3.21 và góc chiếu này tương quan xấu = -4.82)
Bạn làm việc vất vả và chăm chỉ hơn tất cả mọi người để chứng mình bản thân mình và bạn cũng nên học cách điều tiết sự chán nản, buồn bã và sự bất mãn cũng như việc không thể từ bỏ được những chuyện trong quá khứ. Điều này có thể lý giải rằng bạn có một tuổi thơ cô đơn hoặc sự từ chối không được chấp thuận những hành động trong quá khứ từ bố mẹ của mình. Bạn là một con người có khả năng kiểm soát cảm xúc rất cao.

Thủy Tinh Lục hợp 60° với Kim Tinh (năng lượng = 3.25 và góc chiếu này tương quan tốt = 4.07)
Thường biển hiện tài năng qua mỹ thuật hay âm nhạc, bạn chắt lọc tinh hoa của xã hội với sức hấp dẫn và tài năng thỏa hiệp của riêng mình. Người sở hữu góc hợp này luôn toát lên vẻ tri thức và cởi mở, hơn nữa phong cách mộng mơ của bạn là điều người đối diện không thể cưỡng lại. Bạn là người công bằng nên chưa bao giờ bạn gặp phải sự thiếu hợp tác của bất kì ai. Nếu dấn thân vào sự nghiệp viết lách, diễn xuất, người phát ngôn cho công chúng hay làm nghề giải trí bạn sẽ thăng tiến khó tin đấy.

Thủy Tinh Tam hợp 120° với Thổ Tinh (năng lượng = 6.54 và góc chiếu này tương quan tốt = 3.27)
Bạn thực tế, hợp lí, chăm chỉ, tháo vát và có trí nhớ tốt. Với ý thức kỉ luật cao, bạn có thể tập trung rất dễ dàng. Bạn có tinh thần trách nhiệm cao và rất nghiêm túc. Đồng thời, bạn có cái nhìn đánh giá toàn diện. Khi còn trẻ, bạn thích làm bạn với người lớn tuổi hơn. Góc hợp này rất tốt đối với những công việc như chỉ huy, chính trị gia, nhà sử học, nhà khoa học, tác giả, nghiên cứu, và những chức vụ lớn trong các tập đoàn.


Thủy Tinh Đối góc 180° với Hải Vương Tinh (năng lượng = 13.47 và góc chiếu này tương quan xấu = -13.47)
Bạn không thực tế trong cách tiếp cận với tình yêu, sự lãng mạn hay hôn nhân, và bạn nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Sáng tạo, nhạy cảm, sâu sắc và giàu trí tưởng tượng, bạn có thể ngây thơ hay xảo quyệt, và bạn có thể dễ dàng bị phân tâm. Bạn có xu hướng hay lơ đãng, và bạn sợ cạnh tranh. Bạn bị thu hút bởi các công việc viết lách, âm nhạc, múa, hội họa, kịch hoặc các chương trình xã hội.


Thủy Tinh Đối góc 180° với Diêm Vương Tinh (năng lượng = 11.28 và góc chiếu này tương quan xấu = -11.28)
Bạn có lời nói sắc bén, bạn nói lên sự thật, nhưng bạn cũng có thể thể hiện sự khéo léo tuyệt vời và tài ngoại giao. Bạn muốn những người khác thay đổi quan điểm về ý tưởng của bạn. Là người hiếm có sự cân bằng tinh thần hạnh phúc; bạn chuyển từ lòng nhiệt thành và sự tận tâmmù quáng thành sự bi quan, dai dẳng và tranh cãi. Là người chấp nhận rủi ro không cần thiết. Bạn sẽ làm tốt trong lĩnh vực nghiên cứu, phát hiện tội phạm, y tế và tâm lý học. Gócnày hợp với phương thức biểu hiện mới trong mọi lĩnh vực.


Kim Tinh Tam hợp 120° với Hải Vương Tinh (năng lượng = 6.79 và góc chiếu này tương quan tốt = 8.49)
Bạn giải quyết vấn đề rất nhanh gọn bởi vì bản tính nhạy cảm và sáng tạo. Yêu cái đẹp dưới mọi hình thái, bạn bị thu hút bởi những người lịch sự, tao nhã. Bạn lãng mạn và duy tâm trong cách nhìn, và bạn tốt bụng với mọi người kể cả khi thất vọng.Mặc dù bạn không thích những công việc nặng nhọc hay lặp đi lặp lại nhưng những công việc trong ngành điều dưỡng hay phúc lợi sẽ rất phù hợp với bạn. Sự sáng tạo của bạn được thể hiện rõ trong những sáng tạo thơ ca hay âm nhạc của bạn; bạn có thể ưa thích nhạc cụ có dây.


Hỏa Tinh Lục hợp 60° với Mộc Tinh
(năng lượng = 2.45 và góc chiếu này tương quan tốt = 3.06)
Sự lạc quan và nhiệt tình, công thêm tầm nhìn xa trông rộng mà góc hợp này đem lại có thể giúp bạn tiến đến vị trí nhà lãnh đạo hoặc một nhà quản lý; sao Mộc cho bạn tầm nhìn và định hướng, trong khi sao Hỏa thúc đẩy và tạo năng lượng cho bạn. Kể cả khi bạn không có được thành tựu giàu có đáng kể nào, thì bạn cũng rất thoải mái với thu nhập ổn định của mình.

Hỏa Tinh Vuông góc 90° với Diêm Vương Tinh
(năng lượng = 4.64 và góc chiếu này tương quan xấu = -5.80)
Khi tức giận hay chán nản, bạn thường dùng vũ lực. Hành động này có thể tàn phá mối quan hệ mà bạn đang có. Những vấn đề liên quan đến tình dục và vật chất có thể khiến bạn bận tâm nhiều và vì vậy bạn cần cân nhắc thật kỹ càng. Hành vi tình dục của người có góc hợp này cần có đúng nơi để thể hiện cảm xúc và sẽ được thăng hoa nhờ trực giác sáng tạo của họ. Bạn cũng có nhiều ảnh hưởng đến những người hay gần gũi hoặc thân cận với mình.

Thổ Tinh Lục hợp 60° với Diêm Vương Tinh (năng lượng = 5.27 và góc chiếu này tương quan tốt = 2.63)
Với lòng vị tha to lớn của mình, bạn có thể vượt qua hầu hết những mệt mỏi, uất ức và nhược điểm ở những mặt khác trong tính cách của mình. Bạn mạnh mẽ, năng động và có khả năng tập trung cao độ. Những mục tiêu của bạn rất thực tế. Bạn biết và có thể đánh giá một cách khách quan những nhược điểm của mình. Bởi vì bạn có thể khơi dậy được nhiệt huyết từ những người xung quanh mình; bạn có thể đạt được nhiều mục tiêu của mình. Bạn có nền tảng tốt, do đó bạn không sợ ganh đua.Hải Vương Tinh Trùng tụ 0° với Diêm Vương Tinh (năng lượng = 6.74 và góc chiếu này trung bình)
Đây là góc hợp rất tinh tế, ảnh hưởng đến những nhu cầu cơ bản của xã hội con người. Nó đánh dấu những mốc quan trọng và những ý tưởng mới phục vụ nhân loại.Mẫu Góc Hợp

Bạn có các mẫu góc hợp dưới đây:

Mẫu Stellium

Cụm Stellium 1 gồm: Thổ Tinh,La Hầu,Vertex, (nằm trong cung hoàng đạo Sư Tử)

Stellium được hình thành khi có từ 3 hành tinh trở lên trùng nhau (conjunct). Tương tự như liên kết trùng nhau (conjunction) giữa hai hành tinh và dạng bản đồ sao stellium (các hành tinh tập trung dày đặc trong 1 – 2 nhà), hãy tưởng tượng khi các hành tinh cộng hưởng năng lượng với nhau, bạn sẽ có nhiều hơn gấp ba gấp bốn lần so với sức mạnh của từng hành tinh cộng lại. Mẫu liên kết này kéo bạn làm theo xu hướng của cung Hoàng đạo mà các hành tinh nằm trong nó; đi theo lĩnh vực (nhà) mà các hành tinh rơi vào, nơi bạn có thể dễ dàng đặt sự tập trung tuyệt đối, và vì vậy hiếm khi cảm thấy mất định hướng trong cuộc đời.

Đặc biệt hơn nữa, cho dù nằm ở vị trí nào thì mẫu stellium này cũng tác động mạnh mẽ đến nhà 1, tức là cách bạn cảm thấy về bản thân, cá tính cũng như cách thể hiện ra bên ngoài của mình, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả vẻ bề ngoài của bạn. Bạn cũng luôn cảm thấy không dễ dàng khi phải chấp nhận thỏa hiệp với người khác.
Mẫu T Square

Cụm T Square 1 gồm: Thủy Tinh, Diêm Vương Tinh, Hỏa Tinh(hành tinh chính *)
Cụm T Square 2 gồm: Mặt Trời, Mặt Trăng, Thổ Tinh(hành tinh chính *)
Cụm T Square 3 gồm: Thiên Vương Tinh, Lilith, P. of Fortune(hành tinh chính *)
Cụm T Square 4 gồm: Thủy Tinh, Hải Vương Tinh, Vertex(hành tinh chính *)
Cụm T Square 5 gồm: Thủy Tinh, Diêm Vương Tinh, Vertex(hành tinh chính *)

Một T-square được hình thành bởi hai liên kết vuông góc (square) và một liên kết đối đỉnh (opposite), có hình dạng một tam giác vuông cân với các cạnh màu đỏ
Theo truyền thống, vuông góc chữ T được cho là điềm xấu, nhưng cũng có thể được xem ở một khía cạnh tích cực hơn như là một tình huống khó khăn thử thách cần phải vượt qua.
Một điều tối quan trọng ở mẫu T-square chính là hành tinh nằm ở đỉnh góc vuông (*). Đây là trận địa tập trung nhiều sức ép và khó khăn trên bản đồ sao của bạn, nhưng cũng chính là chìa khóa giải quyết những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đời bạn.Mẫu Yod

Cụm Yod 1 gồm: Thủy Tinh, Kim Tinh, Mặt Trăng(hành tinh chính *)
Cụm Yod 2 gồm: Mặt Trăng, Chiron, Thủy Tinh(hành tinh chính *)

Mẫu Yod, còn được gọi là “ngón tay của Chúa”, là mẫu liên kết gồm 3 hành tinh, trong đó 2 hành tinh tạo với nhau góc 60 độ (sextile), và cùng tạo với hành tinh còn lại một góc 150 độ (quincunx).
Quincunx là một góc khó có thể tự làm chủ, và cần có những tương tác nhất định để nắm bắt nó. Ở đây, liên kết Yod đã giải quyết được điều này.
Trong liên kết Yod, hành tinh nằm ở đỉnh tam giác (*) chính là trọng điểm và là nơi phát sinh những hành động. Nói cách khác, hành tinh này đại diện cho nhu cầu để hành động, còn hai hành tinh ở đáy lại chính là yêu cầu, cơ hội cho những hành động đó. Một điểm đáng lưu ý ở Yod là nó thường tạo ra những suy nghĩ vô kỉ luật, song đến cuối cùng, nó vẫn khiến cho chủ nhân của nó phải đi đến một hành động nhất định.


SABIAN SYMBOL POSITIONS OF PLANETS

The Sabian Symbols are a set of 360 symbolic images associated with the 360 degrees of the zodiacal circle. They were given birth in San Diego, California, in 1925 by Marc Edmund Jones and Elsie Wheeler, an extraordinary clairvoyant. Today, the 360 symbols are widely used in astrology in order to gain a deeper understanding of the influence of a planet located at that degree.

Mặt Trời in Scorpio 8
Sabian Symbol: A beautiful gem of a lake set high in the mountains is revealed in the silvery bathing light of a full moon.
Kozminsky Symbol: A bundle of papers floating down a dark winding river under a starlit sky.

Mặt Trăng in Aries 30
Sabian Symbol: A duck pond is revealed, on which a young brood of ducklings are disporting themselves.
Kozminsky Symbol: A man endeavoring to subdue a raging forest fire with a pail of water.

Thủy Tinh in Sagittarius 1
Sabian Symbol: A group of elderly men in uniform, eyes bright with reminiscence, are gathered at a GAR campfire.
Kozminsky Symbol: A woman in the dress of a religious order struggling through a dark and storm-swept valley, a luminous anchor above her.

Kim Tinh in Virgo 27
Sabian Symbol: In the luxurious quarters of a home furnished in delicate period style, elderly ladies are enjoying afternoon tea.
Kozminsky Symbol: A newspaper critic seated in a theater watching a performance.

Hỏa Tinh in Virgo 10
Sabian Symbol: As if in a moment of vision a man is seen possessed of two heads; both of these look out and beyond the shadows.
Kozminsky Symbol: A sibyl in a cave, seated on a tripod beneath which is a cloud of smoke. The leaves of fate are flying into the open air through the mouth of the cavern.

Mộc Tinh in Scorpio 15
Sabian Symbol: In unconscious occult symbolism a group of laughing joyous children are playing on five mounds of white sand.
Kozminsky Symbol: A large ship ashore on an ironstone coast, waves dashing over her.

Thổ Tinh in Leo 7
Sabian Symbol: The night heavens are seen in their wonder as on the desert when the moon is dark; the constellations are at play.
Kozminsky Symbol: A book, on which is a crown, resting on a golden throne.

Thiên Vương Tinh in Libra 15
Sabian Symbol: An odd looking collection of machinery parts lie together; all are new and ready for use, and all are circular.
Kozminsky Symbol: A man who has just left the banquet table in a dazed condition, holding his hand to his head as if trying to remember something.

Hải Vương Tinh in Taurus 30
Sabian Symbol: A peacock parades its splendor on the quiet lawn of an old palace garden in dignified solitude.
Kozminsky Symbol: A huge ironstone rolling down a mountain-side strikes a clump of hard flint, causing a bright fiery flash.

Diêm Vương Tinh in Gemini 5
Sabian Symbol: A publication devoted to some vital movement for human welfare flaunts an attention-compelling cover.
Kozminsky Symbol: Little children playing near an old wrecked ship on the seashore.

Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Nghịch Hành

Bạn có các hành tinh nghịch hành dưới đây:

Hải Vương Tinh Nghịch Hành
Những người sinh ra với sao Hải Vương nghịch hành trong biểu đồ của họ có thể có xu hướng che giấu các sự tổn thương, các khía cạnh tinh thần hoặc lòng trắc ẩn của họ, vì họ cảm thấy hơi khó chịu khi thể hiện chúng. Những điều này thường tồn tại rất lâu và sâu sắc, nhưng những người có Hải Vương Tinh nghịch hành thường cố để không cho ai biết. Điều đó có thể khiến họ cảm thấy nghi ngờ nhiều thứ. Họ luôn trông chờ những điều xấu nhất sẽ xảy ra trong các tình huống. Ở họ luôn có nỗi sợ hãi khi mơ về một ướ mơ quá lớn vì họ sợ có thể sẽ bị tổn thương nếu không thành hiện thực.

Diêm Vương Tinh Nghịch Hành
Những ai có sao Diêm Vương nghịch hành trong biểu đồ thì ắt hẳn họ chẳng hề sợ sệt hay lo lắng điều gì. Tuy nhiên, ở đây vẫn tồn tại một số nghiệp quả thông qua những ảnh hưởng nhất định.

Với Diêm Vương nghịch hành, bạn thường gặp rắc rối khi phải đối mặt với khó khăn hoặc phải buông bỏ một thứ gì đó. Dường như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong nghịch hành khiến động lực của bạn suy giảm và bạn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Chúng thể hiện qua việc bày tỏ cảm xúc và sự biểu hiện của cá nhân bạn.

Sự sợ hãi xuất phát từ những kí ức trong quá khứ. Có thể là bạn đã quá lạm dụng quyền lực hoặc bị ai đó kiểm soát quá mức và điều đó tạo nên nỗi ám ảnh đeo bám bạn đến tận bây giờ. Không đâu xa, chúng thể hiện thông qua các vị trí góc chiếu cho đến sự trùng tụ giữa Diêm Vương và các hành tinh cố định.

Tùy thuộc vào điều kiện sống trong quá khứ, những cái chết, đói nghèo, tra tấn, bị hành hạ, bị giam cầm, bị phản bội, tha hương rày đây mai đó trở thành bóng ma tâm lí trong tâm hồn bạn. Ngoài ra, các vấn đề có liên quan đến quyền lực và sự kiểm soát cũng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như tâm linh, giới tính và cả sự kế thừa.

Bởi vì những lí do như vậy, bạn luôn muốn giữ chặt con người thực của mình một cách điên cuồng. Do đó, cuộc sống trong quá khứ cứ hoài lặp đi lặp lại. Chúng xuất hiện dưới sự ép buộc, cô lập và thờ ơ từ gia đình. Vì thế, từ sâu bên trong, bạn là một linh hồn thực sự mãnh liệt. Bạn khao khát nhiều điều, bạn muốn được thành công và có thật nhiều quyền lực. Tuy nhiên, bạn lại không thể hiện chúng ra bên ngoài và điều này tạo nên sự hoài nghi trong lòng bạn.

Nói một cách tổng quá, Diêm Vương nghịch hành trong biểu đồ sao buộc bạn phải đối đầu với định mệnh. Và định mệnh ấy sẽ không dừng lại cho đến khi bạn thực sự học được cách thể hiện sức mạnh bên trong con người mình bằng một cường độ vừa phải và an toàn.

Chiron Nghịch HànhCân Bằng Các Nguyên Tố

- Mặt Trời nằm ở Bọ Cạp (Nước +2)

- Cung hoàng đạo của chủ quản Mặt Trời nằm ở Xử Nữ (Đất +1)

- Mặt Trăng nằm ở Bạch Dương (Lửa) +1 và gần Kim Ngưu (Đất +1 )

- Thủy Tinh nằm ở Nhân Mã (Lửa) +0.5 và gần Bọ Cạp (Nước +0.5 )

- Kim Tinh nằm ở Xử Nữ (Đất +1)

- Hỏa Tinh nằm ở Xử Nữ (Đất +1)

- Mộc Tinh nằm ở Bọ Cạp (Nước +1)

- Thổ Tinh nằm ở Sư Tử (Lửa +1)

- Cung Mọc nằm ở Ma Kết (Đất +1)

- Cung hoàng đạo của chủ quản Ma Kết nằm ở Sư Tử (Lửa +1)

- Thiên Đỉnh nằm ở Bọ Cạp (Nước +1)

Nguyên Tố Đất Mạnh
Nếu trong bản đồ sao của một người xuất hiện nhiều các cung mang yếu tố Đất thì đó là một người thực tế và luôn cần được an toàn. Những dấu hiệu của Đất tồn tại trong những người luôn tìm kiếm sự yên ấm về vật chất. Chăm chỉ cần mẫn làm việc sẽ giúp họ sáng tạo nhiều ý tưởng mới và truyền cảm hứng cho những người khác. Họ là những người có khả năng tạo dựng của cải, có tính sở hữu cao, đôi khi quá thực tế và thực dụng. Họ cũng là những người luôn kiếm tìm sự khoái lạc và hưởng thụ.

Thiếu Nguyên Tố Khí
Thiếu Nguyên Tố Khí: khả năng suy xét, logic sẽ hoặc bị thiếu, hoặc bị cản trở và thường có hiện tượng “tâm hồn treo ngược cành cây”. Bởi lẽ Khí vốn được gắn liền với khả năng tư duy để hiểu các khái niệm trừu tượng, để gạt những cảm xúc sang một bên và xem xét các vấn đề một cách thực tế.

Nguyên tố Khí cũng là đại diện cho khả năng giao tiếp (điển hình là Song Tử với sao chiếu mệnh là sao Thủy (Mercury) – Người đưa tin), những người này có những cách giao tiếp thực sự khác biệt, sử dụng tất cả tài năng hay khả năng họ có để thể hiện những gì họ muốn truyền đạt, chẳng hạn như ngôn ngữ cơ thể. Thực tế thì không ít những người thiếu Khí nói chuyện rất thú vị, nhưng đều theo những cách có phần kì khôi.


Cân Bằng Các Tính Chất

- Mặt Trời nằm ở Bọ Cạp (Kiên định +2)

- Mặt Trăng nằm ở Bạch Dương (Tiên phong +1) và gần Kim Ngưu (Kiên định +1 )

- Thủy Tinh nằm ở Nhân Mã (Linh hoạt +0.5) và gần Bọ Cạp (Kiên định +0.5 )

- Kim Tinh nằm ở Xử Nữ (Linh hoạt +1)

- Hỏa Tinh nằm ở Xử Nữ (Linh hoạt +1)

- Mộc Tinh nằm ở Bọ Cạp (Kiên định +1)

- Thổ Tinh nằm ở Sư Tử (Kiên định +1)

- Thiên Vương Tinh nằm ở Thiên Bình (Tiên phong +1)

- Hải Vương Tinh nằm ở Kim Ngưu (Kiên định +0.5) và gần Song Tử (Linh hoạt +0.5 )

- Diêm Vương Tinh nằm ở Song Tử (Linh hoạt +1)

- Cung Mọc nằm ở Ma Kết (Tiên phong +1)

- Thiên Đỉnh nằm ở Bọ Cạp (Kiên định +1)

Tính Chất Kiên định Mạnh
Đây là dấu hiệu của những con người rất kiên nhẫn và bền bỉ. Chính sự cố gắng liên tục và kiên trì của họ sẽ mang lại nhiều thành công trong cuộc sống. Họ là những người tập trung vào một mục tiêu và rất cố gắng để đạt được điều đó. Họ không dễ dàng bị người khác tác động và hơi cứng đầu với suy nghĩ của mình. Do đó, khó có thể bắt họ thay đổi. Họ là người trung thành nhưng cũng có khi lại quá cứng nhắc.


Nhân Tố Mạnh

Bạn có các nhân tố mạnh dưới đây:

Mẫu người Mặt Trời


Điểm 58


- Thổ Tinh nằm trong Sư Tử (+5)

- La Hầu nằm trong Sư Tử (+5)

- Mặt Trời Đối góc 180° với Mặt Trăng (+10)

- Mặt Trời Lục hợp 60° với Hỏa Tinh (+4)

- Mặt Trời Trùng tụ 0° với Mộc Tinh (+6)

- Mặt Trời Vuông góc 90° với Thổ Tinh (+6)

- Mặt Trời Ngũ chiếu 150° với Diêm Vương Tinh (+4)

- Mặt Trời Tam hợp 120° với Chiron (+6)

- Mặt Trời Vuông góc 90° với La Hầu (+6)

- Mặt Trời Tam hợp 120° với P. of Fortune (+6)

Các vấn đề phát sinh từ hoạt động của mặt trời là: tự quan niệm về mình, đặc điểm riêng, tự thể hiện, tự trọng, tự tin. Mặt trời là cốt lõi sự tồn tại của chúng ta, còn cung mặt trời, cung đia bàn có mặt trời và các góc chiếu của mặt trời cho chúng ta cảm nhận cụ thể về chuyện ta là ai, những gì ta có thể làm nói chung, nó là đặc điểm nhận dạng của ta. Khi ta nói, tôi là kiểu người mà… tức là ta đang miêu tả mặt trời của mình. Khi mặt trời không được nhấn mạnh trên lá số hoặc gặp quá nhiều góc chiếu căng thẳng, một người có thể lẩn tránh việc khẳng định mình, tự làm lu mờ bản thân, tự đánh giá thấp bản thân, thấy mình nhợt nhạt hoặc thậm chí tự căm ghét chính mình.

Một mặt trời mạnh trên lá số cho thấy cá nhân được thiên phú với nhiều sức mạnh của mặt trời, và nhu cầu tỏa sáng mãnh liệt này có thể biến một người thành cái rốn của vũ trụ, 1 con công vênh váo tự đánh giá mình quá cao. Nhưng về mặt tích cực, nó cũng biểu hiện con người có sự tự ý thức cao, tự trọng hoặc tự tôn, tự tin hoặc tự luyến, nói chung là các đặc tính có chữ tự làm đầu rất dễ nổi bật lên ở họ, và họ rất mẫn cảm với vấn đề trở nên nổi bật.

Có lẽ bạn đo được một số điểm cao, nhưng bạn lại thấy mình không giống cái rốn vũ trụ tý nào. Sau đây là 1 số gợi ý để lý giải:

Một hành tinh đồng vị với mặt trời có thể tạo ra những tác động lên cách mặt trời biểu hiện ra ngoài. Ví dụ sao Hỏa biến họ thành mẫu người của hành động cụ thể. Hải Vương tinh tạo ra sự mù quáng hay mơ hồ, vân vân. Tóm lại, họ vẫn có thể trở thành nhiều kiểu người có biểu hiện khác nhau, nhưng dù có thành kẻ mộng mơ thì họ cũng muốn làm nhân vật chính trong giấc mơ ấy mới chịu. Nếu họ làm 1 cái bóng mờ thì trong vở cái bóng của họ, cái bóng mới là vai chính. Tóm lại, ít nhất trong mắt họ sẽ không có ai đáng được họ quan tâm chú ý bằng họ, và thế giới mà họ nhận thức được là thế giới mà sự tồn tại của họ là trung tâm.


Mẫu người Mặt Trăng


Điểm 47


- Chiron nằm trong Cự Giải (+5)

- Mặt Trăng nằm trong nhà 4 (nhà chủ quản bởi Cự Giải) (+5)

- Mặt Trăng Đối góc 180° với Mặt Trời (+10)

- Mặt Trăng Ngũ chiếu 150° với Thủy Tinh (+4)

- Mặt Trăng Ngũ chiếu 150° với Kim Tinh (+4)

- Mặt Trăng Vuông góc 90° với Thổ Tinh (+6)

- Mặt Trăng Lục hợp 60° với Chiron (+4)

- Mặt Trăng Tam hợp 120° với Vertex (+4)

- Mặt Trăng nằm trong cụm Yod gồm Thủy Tinh, Kim Tinh, Mặt Trăng (+5)

Các vấn đề sinh ra từ hoạt động của mặt trăng là: gia đình, mái ấm, cội nguồn, hình mẫu người mẹ và hành vi làm mẹ, sự chăm sóc, sự lệ thuộc gắn bó, sự tự vệ, cảm xúc, sự gắn bó với quá khứ và tổ tiên, kí ức, thực phẩm, cơ quan sinh dục nữ và chu kì của nó, niềm tin vào vai trò của phụ nữ, phản ứng, bản năng.

Hiểu một cách truyền thống nhất, đặc biệt là khi cả Cự Giải cũng được nhấn mạnh. Bản chất của mặt trăng là truyền thống và bảo thủ. Nó là nguồn sức mạnh cổ xưa nữ tính hướng về gia đình và nguồn cội. Nó là tâm lý an toàn, ý thức che chở và nhu cầu giữ gìn bảo vệ quá khứ, vì vậy nó liên hệ một cách cảm tính với mẹ, với những gì ta sở hữu hay những kỷ vật gợi nhắc về những thời điểm êm đềm hạnh phúc. Nó có thể là cơm nhà, những món ăn chỉ có ở gia đình ta, là cảm xúc khi quay về họp lớp hay tham dự ngày hội trường của trường học cũ. Nó chỉ ra cách chúng ta xử lý cảm xúc của mình, nhu cầu lệ thuộc, ỷ lại của ta, vấn đề dinh dưỡng và thực phẩm.

Tuy nhiên, dù bạn có số điểm thật cao cho bài test này, tức là bạn rất bận rộn với các sinh hoạt có liên đới với mặt trăng, nhưng nếu mặt trăng của bạn có quá nhiều góc chiếu căng thẳng, có lẽ bạn vẫn rất bận tâm đến gia đình và mẹ của mình, có điều là với tâm trạng nặng nề, mệt mỏi hay chán ghét, bạn vẫn ôm nặng quá khứ, nhưng với bạn quá khứ đồng thời là cơn ác mộng. Bạn vẫn rất để ý đến vấn đề tâm trạng và cảm xúc, nhưng là với thái độ lên án, bài xích, tuyên cáo mọi biểu hiện kiểu Cự Giải đều rất buồn nôn. Nói cách khác, người ta có 2 lý do khác nhau để quan tâm không ngừng, thậm chí rất nhiều đến cảm nhận nội tâm, hoặc là vì họ thích làm chuyện đó, hoặc là vì họ có vết thương lòng.

Cự Giải là năng lượng Hoàng đạo làm tiêu chuẩn cho vấn đề cội nguồn, tình thương, nỗi quyến luyến, cảm giác ỷ lại, tình mẹ,…v.v… Nhưng ta nên hiểu rằng nó là chuẩn quốc tế, còn cái gọi là gia đình tôi thì rất ít khi theo được chuẩn quốc tế. Cơm nhà có thể là khái niệm nửa sống nửa khê, mẹ của ta có thể vụng về hay độc tài, kí ức về trường cũ có thể là những nhà vệ sinh khai mù và giờ học nhàm chán. Tất nhiên, bên cạnh đó, vị trí mặt trăng trên các cung địa bàn và cung Hoàng đạo cùng với góc chiếu của nó cũng thể hiện nhiều thông tin về nơi chốn cũng như cách thức ta xử lý tình cảm và cảm nhận của mình.


Mẫu người Thủy Tinh


Điểm 50


- Kim Tinh nằm trong Xử Nữ (+3)

- Hỏa Tinh nằm trong Xử Nữ (+3)

- Diêm Vương Tinh nằm trong Song Tử (+3)

- Thủy Tinh nằm trong nhà 3 (nhà chủ quản bởi Song Tử) (+5)

- Thủy Tinh nằm trong nhà 6 (nhà chủ quản bởi Xử Nữ) (+3)

- Thủy Tinh Ngũ chiếu 150° với Mặt Trăng (+2)

- Thủy Tinh Lục hợp 60° với Kim Tinh (+2)

- Thủy Tinh Vuông góc 90° với Hỏa Tinh (+5)

- Thủy Tinh Tam hợp 120° với Thổ Tinh (+5)

- Thủy Tinh Đối góc 180° với Hải Vương Tinh (+5)

- Thủy Tinh Đối góc 180° với Diêm Vương Tinh (+5)

- Thủy Tinh Ngũ chiếu 150° với Chiron (+2)

- Thủy Tinh Vuông góc 90° với Vertex (+2)

- Thủy Tinh nằm trong cụm Yod gồm Mặt Trăng, Chiron, Thủy Tinh (+5)

 Cung Hoàng đạo chứa sao Thủy là nhân tố quan trọng để ta xem xét cụ thể ảnh hưởng của Thủy tinh lên cuộc sống hàng ngày của cá nhân, bởi chúng diễn đạt cách nghĩ của một người. Bò Cạp làm suy nghĩ thâm sâu đi vào bản chất vấn đề, Ma Kết khiến suy nghĩ logic và chặt chẽ hàm súc, Cự Giải gây ra lối tư duy cảm tính sa đà theo lối mòn, Sư Tử thì tự cho mình là đúng, …v.v…

Các vấn đề sinh ra từ hoạt động của sao Thủy là: Cách thức ta giao tiếp, lời ăn tiếng nói, tư duy và diễn đạt, nhận thức, khả năng học hỏi, cách tốt nhất ta có thể dùng để học, tiến trình suy tư, sức tập trung, thu thập thông tin, viết lách, sự khéo léo tay chân, khả năng thuyết phục, khả năng truyền đạt lại điều mình đã biết.

Đặc tính đi cùng 1 sao Thủy mạnh: Trơn tuột như lươn aka chân lý là cái lý có chân, tính tò mò, mồm mép, lém lỉnh, liến thoắng, hoạt bát, không thể ngồi yên 1 chỗ, quá hiếu động, tìm hiểu học hỏi không ngừng.

Nếu bạn có số điểm cao cho Thủy tinh, bạn có được quá nhiều thành quả trong địa hạt của sao Thủy. Có một số đặc điểm có thể tìm thấy ở bạn như mồm mép nhanh nhảu, vẻ sáng sủa, vui tươi, tinh quái, hoạt bát, nhau nhẩu ẩu đoảng, luôn thay đổi mục tiêu, khả năng bắt chước mô phỏng, khéo miệng hoặc khéo tay hoặc cả 2, học hỏi nhanh, tò mò, đọc nhiều, thích ba hoa, lắm tài lẻ, có khả năng liên kết các ý tưởng với nhau hoặc kết nối con người.


Mẫu người Kim Tinh


Điểm 28


- Thiên Vương Tinh nằm trong Thiên Bình (+3)

- Hải Vương Tinh nằm trong Kim Ngưu (+3)

- Kim Tinh nằm trong nhà 7 (nhà chủ quản bởi Thiên Bình) (+3)

- Kim Tinh Ngũ chiếu 150° với Mặt Trăng (+2)

- Kim Tinh Lục hợp 60° với Thủy Tinh (+2)

- Kim Tinh Tam hợp 120° với Hải Vương Tinh (+5)

- Kim Tinh Tam hợp 120° với Diêm Vương Tinh (+5)

- Kim Tinh Vuông góc 90° với Chiron (+5)

Các vấn đề sinh ra từ hoạt động của sao Kim là: Cảm giác ưa thích, tán thưởng, sự chia sẻ, gần gũi, biểu đạt tình cảm và cách tranh thủ tình cảm, thỏa thuận hay ước hẹn, sức quyến rũ, vẻ đáng mến, quan hệ cá nhân và quan hệ xã hội, hợp tác, cam kết, sự tìm kiếm cảm giác hài hòa, cảm giác dễ chịu khoan khoái, sự xa xỉ, tự làm cho mình hay các đối tượng khác thêm đẹp, duyên dáng, hài hòa, thời trang, các môn nghệ thuật phục vụ mỹ cảm.

Cung Hoàng đạo chứa sao Kim là nhân tố quan trọng để tham khảo, vì nó tiết lộ gu thẩm mỹ của cá nhân. Một số điểm cao cho thấy nhu cầu hướng tới cái đẹp và sự hài hòa mạnh mẽ, thậm chí dẫn tới công việc trong các ngành nghệ thuật. Nhưng chính vị trí của sao Kim và các góc chiếu mới tiết lộ chính xác rằng với cá nhân đó, như thế nào mới gọi là đẹp, mới gọi là hài hòa, đáng mến, đáng yêu. Tất nhiên, Thiên Bình là vẻ đẹp và sự hài hòa theo chuẩn quốc tế. Nhưng mỗi cá nhân còn có thể ôm theo nhiều chuẩn riêng khác nhau, như vẻ đẹp của tinh thần hy sinh và buông xả trong các câu chuyện của Andersen, vẻ đẹp sinh ra từ “biệt nhãn” kiểu cha mẹ càng nhìn càng thấy con mình dễ thương, thậm chí còn có vẻ đẹp của chính nghĩa, vẻ đẹp của văn học hiện thực phê phán…v.v…


Mẫu người Hỏa Tinh


Điểm 27


- Mặt Trăng nằm trong Bạch Dương (+5)

- Lilith nằm trong Bạch Dương (+3)

- Hỏa Tinh Lục hợp 60° với Mặt Trời (+2)

- Hỏa Tinh Vuông góc 90° với Thủy Tinh (+5)

- Hỏa Tinh Lục hợp 60° với Mộc Tinh (+2)

- Hỏa Tinh Vuông góc 90° với Diêm Vương Tinh (+5)

- Hỏa Tinh nằm trong cụm T Square gồm Thủy Tinh, Diêm Vương Tinh, Hỏa Tinh (+5)

Các vấn đề sinh ra từ hoạt động của sao Hỏa là: Những điều khiến ta giận dữ hay nôn nóng, cách ta thể hiện cơn giận hay ứng phó với cảm giác giận dữ, cách ta đòi hỏi, điều kích thích ta, cách ta dẫn dắt người khác, cách ta sử dụng sức lực, cách ta giành lấy điều ta muốn, động lực bên trong nào thôi thúc ta hành động, tình huống nào kích hoạt chúng ta, chúng ta cảm thấy thế nào trong vai trò kẻ khởi xướng, điều gì kích thích máu ăn thua, tính ganh đua và khát vọng chinh phục của ta, và mức độ nồng nhiệt của ta trong quan hệ tình dục.

Nếu số điểm của ta cao, ta hiển nhiên có nhiều mối bận tâm trong các địa hạt mà sao Hỏa ảnh hưởng. Cung Hoàng đạo chứa sao Hỏa rất quan trọng, vì nó diễn tả cách ta hành động, còn cung địa bàn chỉ ra nơi chứa đựng tình huống kích thích ta nhất. Sao Hỏa mạnh thưởng được hiểu như một người giàu sức sống, đầy thôi thúc và khát khao, đầy tinh thần ganh đua, có khuynh hướng cưỡng chiếm, bức bách mọi sự theo ý riêng, sự lãnh đạo, khởi xướng, tính can đảm, nhiều hứng thú với tình dục, thích thể thao, đam mê, dễ cáu kỉnh, thiếu kiên nhẫn và liều lĩnh, nôn nóng. Tuy nhiên, nên nhớ rằng chỉ có một người có cung Bạch Dương được nhấn mạnh trong bảng tính điểm mới dễ có được các biểu hiện đúng chuẩn quốc tế thế này.

Một sao Hỏa mạnh nói chung không nhất thiết phải là một cái đầu máy xe lửa vừa chạy vừa cháy vừa nhả khói và huýt còi ầm ĩ. Có khi, nó giống 1 thùng thuốc nổ di động, không thể đoán ra hỏa lực khi chưa … tai nạn chết người. Có khi, nó bền bỉ, mạnh mẽ nhưng tĩnh lặng như động cơ của 1 tàu phá băng nguyên tử, có khi nó bất ổn và khó lường như 1 ngọn núi lửa không thể biết bao giờ thì phun trào và dự định phun trào bao lâu.


Mẫu người Mộc Tinh


Điểm 35


- Thủy Tinh nằm trong Nhân Mã (+3)

- Mộc Tinh nằm trong nhà 9 (nhà chủ quản bởi Nhân Mã) (+5)

- Mộc Tinh Trùng tụ 0° với Mặt Trời (+10)

- Mộc Tinh Lục hợp 60° với Hỏa Tinh (+2)

- Mộc Tinh Vuông góc 90° với Thổ Tinh (+5)

- Mộc Tinh Vuông góc 90° với La Hầu (+5)

- Mộc Tinh Tam hợp 120° với P. of Fortune (+5)

Các vấn đề sinh ra từ hoạt động của sao Mộc là: Cách ta giáo dục bản thân và người khác (cung Hoàng đạo và góc chiếu), nơi ta thúc đẩy vận may của mình (cung địa bàn), cách ta học hỏi từ sai lầm, sự công bằng, cách ta trưởng thành (cung hoàng đạo và góc chiếu), nơi ta tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi lớn hơn về cuộc đời (cung địa bàn), cái gì kết nối ta vào cộng đồng, xã hội. (Lưu ý, từ tìm ở đây là tìm kiếm, không phải tìm thấy)


Nếu số điểm của ta cao, ta có nhiều mối bận tâm trong tầm ảnh hưởng của sao Mộc. Cung Hoàng đạo chứa sao Mộc và các góc chiếu sẽ tạo ra hiệu chỉnh để hình thành bức tranh thực sự, tuy nhiên, người có sao Mộc mạnh thường có những phẩm tính sau: sự nhiệt tình, tính hài hước lạc quan, khát khao học hỏi thông qua sai phạm và trải nghiệm khó khăn, tính ưa triết lý, ưa làm to chuyện, đầy hy vọng, vẻ lạc quan tích cực, là kẻ dám mạo hiểm. Sự thái quá của năng lượng Mộc tinh có thể làm 1 người hay ra vẻ biết tuốt và thích dạy đời


Mẫu người Thổ Tinh


Điểm 45


- Thổ Tinh nằm trong nhà 10 (nhà chủ quản bởi Ma Kết) (+3)

- Thổ Tinh nằm trong cụm Stellium gồm Thổ Tinh,La Hầu,Vertex, (+5)

- Thổ Tinh Vuông góc 90° với Mặt Trời (+10)

- Thổ Tinh Vuông góc 90° với Mặt Trăng (+10)

- Thổ Tinh Tam hợp 120° với Thủy Tinh (+5)

- Thổ Tinh Vuông góc 90° với Mộc Tinh (+5)

- Thổ Tinh Lục hợp 60° với Diêm Vương Tinh (+2)

- Thổ Tinh nằm trong cụm T Square gồm Mặt Trời, Mặt Trăng, Thổ Tinh (+5)

Các vấn đề sinh ra từ hoạt động của sao Thổ là: kỷ luật, khát vọng hướng về đẳng cấp, chất lượng và thành tựu, sự trưởng thành, tuổi tác, dấu vết của thời gian, thẩm quyền, tinh thần vượt khó, tính tự giác, tư duy hiện thực, đáng tin cậy, học hỏi qua trải nghiệm aka rút kinh nghiệm, khả năng chấp nhận hiện thực và đối mặt với hiện thực, đặt ra giới hạn, chừng mực, chuẩn mực, gánh vác trách nhiệm.

Các hoạt động xã hội liên đới với sao Thổ và cung Ma Kết là sự chuyên nghiệp, sự nghiệp, công việc quan trọng, lĩnh vực tổ chức quản lý, thẩm quyền và thừa hành nhiệm vụ, sếp và thái độ của ta với họ hay thái độ khi ta làm sếp, địa vị, hình tượng xã hội, sự trông đợi và thái độ của ta đối với sự thành đạt, đường lối chính trị bảo thủ, thời kì suy thoái kinh tế, sự trừng phạt, sự cắt giảm chi tiêu, tằn tiện

Số điểm cao cho sao Thổ có thể hứa hẹn một con người của công việc, chắc chắn, đáng tin cậy và hay được lòng những người đứng tuổi. Sự thái quá của năng lượng Thổ tinh đồng thời cũng là nguyên nhân của những tính cách như quá cứng nhắc, nguyên tắc, khó tính như ma, hay lo xa quá đáng, tẻ nhạt khô khan và nghiện công việc.


Mẫu người Diêm Vương Tinh


Điểm 45


- Mặt Trời nằm trong Bọ Cạp (+5)

- Mộc Tinh nằm trong Bọ Cạp (+3)

- Diêm Vương Tinh nằm trong nhà 8 (nhà chủ quản bởi Bọ Cạp) (+3)

- Diêm Vương Tinh Ngũ chiếu 150° với Mặt Trời (+2)

- Diêm Vương Tinh Đối góc 180° với Thủy Tinh (+5)

- Diêm Vương Tinh Tam hợp 120° với Kim Tinh (+5)

- Diêm Vương Tinh Vuông góc 90° với Hỏa Tinh (+5)

- Diêm Vương Tinh Lục hợp 60° với Thổ Tinh (+2)

- Diêm Vương Tinh Tam hợp 120° với Thiên Vương Tinh (+5)

- Diêm Vương Tinh Trùng tụ 0° với Hải Vương Tinh (+5)

- Diêm Vương Tinh Vuông góc 90° với Vertex (+5)

Diêm Vương tinh trước hết bao hàm 2 yếu tố, dục vọng nguyên thủy và khuynh hướng áp chế kiểm soát và đi tới điều khiển sức mạnh của dục vọng này, để nó chỉ có thể biểu lộ ra theo cách thức thích hợp và vào thời điểm thích hợp. Từ đó, nó có thêm ý nghĩa là ý thức về động lực dẫn dắt ẩn dưới vẻ bề ngoài. Kết quả có thể là khuynh hướng nghi ngờ, nhu cầu tìm kiếm sự thật bị ẩn giấu, khuynh hướng đào bới vào bản chất vấn đề. Đồng thời, nó cũng là khuynh hướng kiểm soát, điều khiển, chi phối các động lực ngầm, chấp nhận sự thật bên trong, tìm kiếm cội nguồn sức mạnh từ trong năng lượng nguyên thủy của dục vọng.

Sức mạnh của dục vọng nguyên thủy và ý thức kiểm soát đem lại cho những người có Diêm Vương Tinh mạnh trên lá số những nét tính cách đầy màu sắc cực đoan. Giống như sự tồn tại song hành của băng và lửa.

Khi không được phát triển thích đáng, Diêm Vương Tinh mạnh sẽ tạo ra những biểu hiện mờ ám, u tối, khuynh hướng điều khiển, giật dây, ép buộc, lợi dụng người khác, khuynh hướng đấu đá tranh giành quyền kiểm soát, sự lạm dụng quyền lực, cảm giác uất ức, oán giận, căm tức, những lời than phiền, có thể hay tạo ra những trò đùa ác ý và cũng hay bị người khác tính kế.

Khi được phát triển thích đáng, Diêm Vương tinh trở thành động lực chuyển hóa, nó tạo ra thái độ uyển chuyển, khôn khéo, linh hoạt trong đeo bám mục tiêu, khả năng tăng cường sức mạnh cho bản thân và tiếp thêm động lực cho người khác. Ngoài ra, nó còn là khả năng thấu hiểu bản chất vấn đề cũng như thế giới nội tâm của người khác và thái độ sẵn sàng thay đổi bản thân để đạt được mục đích.

Diêm Vương tinh mạnh có thể rất u ám, phiền phức và gây mệt mỏi kinh niên, nhưng cũng có thể đầy bí ẩn, hơi đáng sợ đồng thời rất có sức mê hoặc


Mẫu người Chiron


Điểm 33


- Kim Tinh nằm trong Xử Nữ (+2)

- Hỏa Tinh nằm trong Xử Nữ (+2)

- Chiron nằm trong nhà 6 (nhà chủ quản bởi Xử Nữ) (+5)

- Chiron Tam hợp 120° với Mặt Trời (+10)

- Chiron Lục hợp 60° với Mặt Trăng (+2)

- Chiron Ngũ chiếu 150° với Thủy Tinh (+2)

- Chiron Vuông góc 90° với Kim Tinh (+5)

- Chiron Lục hợp 60° với Vertex (+5)

Chiron có một số tên khác như higher moon, đại biểu cho sự tương đồng của nó với mặt trăng, trong khi mặt trăng kết nối thế giới nội tâm với thế giới bên ngoài, Chiron kết nối ý thức và tiềm thức. Biểu tượng của nó giống một chiếc chìa khóa, để mở cánh cửa cất giấu tiềm thức hoặc để đóng chặt cánh cửa đó lại. Với tư cách kẻ kết nối thế giới có ý thức và thế giới hạ ý thức, vị trí của Chiron trên lá số rất mẫn cảm trước mọi kích thích. Sự khó chịu mà nó gây ra khi bị đụng chạm tới khiến nó có thêm cái tên là “vết thương không bao giờ lành”. Tóm lại, đặc tính tiên quyết của nó là sự mẫn cảm cao độ trước mọi kích thích.

Ở trạng thái kém phát triển, một Chiron mạnh khiến người mang nó gặp nhiều rắc rối xuất phát từ thái độ lẩn tránh đụng chạm tới những vị trí chịu ảnh hưởng của nó, do không thích cảm giác khó chịu nó đem lại. Hành vi này làm cuộc sống của họ bị rối loạn và dẫn tới những khuynh hướng cư xử bất bình thường quanh những vị trí chịu ảnh hưởng của Chiron.

Ở trạng thái đã phát triển, sự nhạy cảm của Chiron cũng có thể coi là 1 món quà, 1 thiên phú về cảm nhận giúp một người nhận ra được nhiều sự thật ở khu vực mà những người khác “chống thấm" tốt hơn nên không hề nhận thấy. Tuy nhiên, trạng thái phát triển này không làm cho vị trí của Chiron trở nên dễ chịu hơn mà nó biểu hiện cho việc 1 người đã chấp nhận sống chung với lũ. Họ có thể phát triển khả năng chấp nhận những sự thật khó chấp nhận và dẫn dắt người khác đến chỗ đối mặt với các sự thật dạng đó và chấp nhận chúng. Vì vậy, Chiron còn có thêm 1 cái tên là người thầy của các anh hùng, bởi vì sống chung với nó cần khá nhiều lòng can đảm.


Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Xem Bản Đồ Sao Đôi với người ấy/ bạn đời của bạn

Nhập lá số của người ấy

(nếu bạn không biết giờ sinh, chọn 11 giờ 59 phút [trưa])
  

Xem Vận Hạn (Transit - Quá Cảnh /Progressed - Tiến Trình) với Lá Số này

***Phần giải thích cho lá số ở trang này được tích hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Mọi thắc mắc liên hệ tại đây